Fysisk miljø

Miljøet vi lever i påvirker helsa på godt og vondt.

Et godt miljø kan fremme helse, for eksempel ved å innby til aktivitet, friluftsliv og sosial kontakt. I motsatt fall kan uheldig påvirkning fra miljøet påføre oss ulike fysiske belastninger og utløse sykdommer.

“Svangerskap og tidlig barndom er særlig sårbare perioder knyttet til det fysiske miljøet.”

Kommunenes påvirkning

Gjennom god planlegging og tilrettelegging, kan kommunene bidra til å bedre folkehelsen.

Kommunene kan legge til rette for et helsefremmende miljø ved å sette folkehelse på dagsorden i arealplanleggingen.

Grønne områder, sosiale møteplasser, vegtrafikk, radon og inneklima er eksempler på miljøfaktorer som kommunene kan påvirke.

Færre bor trangt i Innlandet

Bokvalitet har betydning for helsa på flere måter. En vanskelig bosituasjon påvirker barn og unges levekår og helse, og kan påvirke både skoleprestasjoner og deres sosiale liv. 

Innlandet har vi ganske god plass, og færre bor trangt i Innlandet enn i landet som helhet.(https://www.fhi.no/hn/folkehelse/artikler/miljoet-vi-lever-i-pavirker-helsa-p/)

Se også egen rapport på trangboddhet under Boforhold