Klima, energi og miljø

FNs bærekraftsmål har for alvor satt klima og miljø på dagsorden. Men hvordan står det egentlig til med klimaet og miljøet i innlandet, og hva slags endringer står vi overfor? Hvor stort er vårt utslipp av klimagasser? Hvor stor er vår karbonfangst i skog? Hva er egentlig bærekraftig forvaltning, og hvordan disponeres arealene i Innlandet?

Bekjempe klimaendringer

FNs bærekraftsmål 13 har som mål å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Innlandet fylkeskommune har vedtatt at utslipp av klimagasser skal halveres innen 2030, med referanseår 2018. 

Dyre- og planteliv er truet

Naturmangfold og velfungerende økosystemer er helt avgjørende for livet på jorda. Likevel ødelegger menneskelig aktivitet verdens økosystemer i et alarmerende tempo.

Naturmangfoldet avtar raskere enn noen gang i menneskehetens historie.

Ifølge FNs naturpanel er 1 million dyre- og plantearter nå i fare for å bli utryddet.

Hele 75 % av verdens landområder har blitt betydelig omdannet av menneskelig aktivitet. Det skjer i verden, og det skjer i Innlandet.

Rent vann i Innlandet

FNs bærekraftsmål 6 har som mål å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.  

Det er mye rent vann i Innlandet. Et godt vannmiljø fremmer friluftsliv, opplevelseskvalitet, bolyst, reiselivsutvikling, næringsutvikling, folkehelse og samfunnssikkerhet. 

For å ha bærekraftig forvaltning av vannet, må vi finne en balanse mellom godt vannmiljø og viktige samfunns- og brukerinteresser. 

Viktigheten av bærekraftig forvaltning av vår natur og våre naturressurser, til lands og til vanns, kan ikke tydeliggjøres nok.  

Til toppen