Klima, energi og miljø

Hvordan står det egentlig til med klimaet og miljøet i Innlandet, og hva slags endringer står vi overfor? Hvor stort er vårt utslipp av klimagasser og hvor mye fornybar energi kan vi produsere? Hva er egentlig bærekraftig forvaltning, og hvordan disponeres arealene i Innlandet?
 

Innlandet skal bidra til løsning

Gjennom FNs klimaavtale og naturavtale har Norge forpliktet seg til å redusere utslipp av klimagasser og verne natur. I Innlandet skal vi både bidra til løsninger og til å forstå realitetene.

I juni 2023 ble Det grønne Innlandet: regional plan for klima, energi og miljø - Innlandet fylkeskommune vedtatt. Formålet med planen er å utforme, konkretisere og koordinere en offensiv klima- og miljøpolitikk for Innlandet.

Hvorfor er arealbruk viktig?

Areal er en begrenset ressurs, og ifølge FNs naturpanel er arealendringer den største trusselen mot naturmangfoldet i verden. 

Nedbygging av arealer kan medføre betydelige klimagassutslipp og redusere framtidig opptak av karbon. For å ruste oss mot klimaendringer er helhetlig planlegging av arealene våre nødvendig.

Nedbygging og omdisponering av skog- og myrområder vil for eksempel føre til økte klimagassutslipp. Hvor vi velger å plassere boliger, fritidsboliger og næringsbygg, samt kraftproduksjon har også betydning for lokalsamfunnenes attraktivitet og næringsutvikling.

Avfall og sirkulær økonomi 

Økonomisk vekst bidrar til økt forbruk og mer avfall. Nordmenn kaster mer avfall enn en gjennomsnittlig europeer, og mengden avfall har aldri vært større.

Med et lavere forbruk og høyere grad av gjenvinning kan vi bevege oss mot en mer sirkulær økonomi som tar hensyn til klodens ressurser.

Energibruk i kommunene

I Norge bruker vi nesten utelukkende fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solenergi. Norsk kraftforsyning har den høyeste andelen av fornybar energi og dermed de laveste utslippene i Europa. 

Selv om vi bruker fornybar energi er dette fortsatt en knapp ressurs, og energieffektivisering er noe av det viktigste vi gjør for å redusere kraftbehovet vårt. 

Vi må bekjempe klimaendringer

Klimaendringer er en av de største utfordringene står overfor. Klimamålet for Innlandet er at direkte (geografiske) utslipp av klimagasser skal reduseres med 55 % innen 2030, med referanseår 1990.

De største kildene til direkte klimagassutslipp i Innlandet er vegtransport og jordbruk.

Arealer som skog, utmark, vann, myr og dyrket mark både lagrer og tar opp klimagasser fra atmosfæren. Hvordan vi disponerer arealene våre har stor betydning for utslipp og opptak av klimagasser.

Økt kraftbehov

Norge skal kutte store deler av klimagassutslippene fram mot år 2050. Dette krever blant annet at vi kutter bruken av olje og gass, samt elektrifiserer industrien. 

Både eksisterende og nye industriprosjekter vil kreve mye fornybar energi framover, og vi må øke produksjonen drastisk for å unngå et kraftunderskudd.

Dyre- og plantelivet er truet

Innlandet har store skog- og fjellområder som er viktige for å opprettholde biologisk mangfold. 

Menneskelig aktivitet påvirker naturmangfoldet raskere enn noen gang, og mange arter er i ferd med å bli utrydda. Vi må derfor verne mer av naturen vår for å ta vare på disse økosystemene.

Innlandet har et særlig ansvar for å ivareta sjeldne naturtyper og arter som er spesifikke for vår region. Villreinstammen i Rondane er eksempel på en helt unik art som vi har et stort ansvar for å forvalte for framtida.

Artikkelliste