Klima, energi og miljø

FNs bærekraftsmål har for alvor satt klima og miljø på dagsorden. Men hvordan står det egentlig til med klimaet og miljøet i innlandet, og hva slags endringer står vi overfor? Hvor stort er vårt utslipp av klimagasser? Hvor stor er vår karbonfangst i skog? Hva er egentlig bærekraftig forvaltning, og hvordan disponeres arealene i Innlandet?

Innlandet skal bidra til løsning

I Innlandet skal vi både bidra til løsninger og til å forstå realitetene, gjennom å ivareta oppgaver innenfor forvaltning av vilt, fisk- og vannressurser, og gjennom samarbeid og veiledning på klima og miljø. 

Viktigheten av bærekraftig forvaltning av vår natur og våre naturressurser, til lands og til vanns, kan ikke tydeliggjøres nok.  

Bekjempe klimaendringer

Klimaendringer er en av de største utfordringene vi har. FNs bærekraftsmål 13 har som mål å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Innlandet fylkeskommune har vedtatt at utslipp av klimagasser skal halveres innen 2030, med referanseår 2018. 

Dyre- og planteliv er truet

Innlandet har store skog- og fjellområder som er viktige for opprettholdelse av biologisk mangfold. Naturområdene våre er viktige for regulering av lokalt, regionalt og globalt klima, og for lagring av karbon som ellers ville bidratt til global oppvarming.

Naturmangfoldet avtar raskere enn noen gang i menneskehetens historie. Mange arter er i ferd med å bli utrydda. Alle arter har en rolle å spille i naturen. Når enkelte arter forsvinner, forstyrres samspillet og stabiliteten i økosystemene. 

Innlandet har et særlig ansvar for å ivareta sjeldne naturtyper og arter som er spesifikke for vår region. Villreinstammen i  Rondane er eksempel på en helt unik art som vi har et stort ansvar for å forvalte for framtida.

På rødlista over truede arter finner vi i Innlandet fuglearter, rovdyr, amfibier, fisk, biller, karplanter, lav og sopp.

Rent vann i Innlandet

Innlandet har et vannareal på 2728 km2. Et godt vannmiljø fremmer friluftsliv, opplevelseskvalitet, bolyst, reiselivsutvikling, næringsutvikling, folkehelse og samfunnssikkerhet. 

FNs bærekraftsmål 6 har som mål å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.  

Det er mye rent vann i Innlandet. For å ha bærekraftig forvaltning av vannet, må vi finne en balanse mellom godt vannmiljø og viktige samfunns- og brukerinteresser. 

Det er svært mange interesser knyttet til bruken av vannet, blant annet til drikkevann, energiforsyning, næringsformål, fritid og rekreasjon.

Mange av elvene i Innlandet er regulert  til vannkraftproduksjon, allikevel genereres kun 7% av Norges årlige produksjon av vannkraft i Innlandet.

Reguleringsmagasinene med Mjøsa som det største har også en viktig verdi ved at de reduserer de naturlige flommene i vassdragene vesentlig.

Natur for folket

Innlandet har en unik og mangfoldig natur som gir både oss som bor her og tilreisende gode muligheter for fritidsaktiviteter, rekreasjon, idrett, friluftsliv, jakt og fiske.

Bevaring og tilrettelegging av naturområder og arealer, samt opplæring og stimulering til friluftsliv er sentralt for at naturen i Innlandet fortsatt kan være vår viktigste ressurs for god helse, trivsel og livskvalitet.

Store folkeaktiviteter i Norge er fotturer i skog og mark, der 2/3 av befolkningen er involvert. 

Jakt- og fiskeressurser

Jakt og fiskeressursene utgjør store verdier, og er i tillegg viktige friluftsaktiviteter for befolkningen. En god og samordnet forvaltning er viktig for en bærekraftig bruk av ressursene.

Fritidsfiskeressursene i Innlandet er betydelige, og det er i de senere årene bygd opp et godt apparat for forvaltning, markedsføring og salg.

Til toppen