Næringsliv

Næringslivet omfatter all produksjon av varer og tjenester – både i offentlig og privat regi. Næringslivet gir arbeidsplasser, inntekter og viktige bidrag til samfunnsutvikling der bedriftene er lokalisert.

Bedrifter i Innlandet

Om lag 8 % av det totale antallet bedrifter i Norge holder til i Innlandet. Ved inngangen til 2023 var det registrert rundt 48 000 bedrifter her. Dette er en økning på cirka 1,9 % fra året før. 

Jordbruk, skogbruk og fiske er store næringer i Innlandet 

De største næringene i Innlandet målt i antall bedrifter er jordbruk, skogbruk og fiske. Deretter kommer bygge- og anleggsvirksomheter og varehandel. 

Jordbruk, skogbruk og fiske i Innlandet står for om lag 22 % av landets totale antall bedrifter innen disse næringene. Antall bedrifter innen primærnæringene i Innlandet har imidlertid en fallende tendens, og det har vært en nedgang på cirka 8 % siden 2016.

Innlandet er blant de største i Norge på reiseliv

Innlandet har i dag en stor reiselivsnæring. Næringens samlede verdiskaping i Innlandet var på 5,7 milliarder kroner i 2017. Fylket har rundt fire millioner gjestedøgn i kommersielle senger per år. 

Med cirka 90 000 fritidsboliger er Innlandet Norges største hyttefylke.

Se også rapporter om fritidsboliger i Innlandsstatistikk, under Kultur og fritid.

I Innlandet får både handelsstand, håndverkere og grunneiere en stor del av verdiskapingen knyttet til hytter og reiseliv. Disse aktørene er dermed også å regne i det utvidede reiselivsbegrepet.

Reiselivsnæringen er arbeidsintensiv, og gir derfor skatteinntekter til kommunene. Næringen er spredt relativt jevnt over Innlandet, sysselsetter mange unge og har en høy andel ansatte med minoritetsbakgrunn. Reiseliv er også en sektor der mennesker med lavt utdanningsnivå kan få arbeid.

Se også rapporter om sysselsetting i Innlandsstatistikk, under Arbeidsliv.

Verdiskaping

I 2021 var det en total verdiskaping på over 3700 milliarder kroner i norsk næringsliv. Dette var en oppgang på nesten 24 % fra året før. 

Verdiskaping i Innlandet utgjør 6 % av den totale verdiskapingen i Fastlands-Norge. Med verdiskaping i denne sammenhengen mener vi næringsutvikling og de verdiene dette bidrar med.

Positive forventninger til fremtida

Forventningsundersøkelsen fra Sparebank 1 Østlandet, gjennomført av Kantar, viser at det er positive forventninger blant mange bedrifter i Innlandet.

Spesielt er forventningene til omsetning høye i Innlandet, med nesten 50 % som oppgir at de tror omsetning i løpet av et år vil bli høyere.