Boforhold

Hvordan bor vi i Innlandet? Hvor mange leier, hvor mange eier, hva koster boligene, og bor vi trangt?

Viktig for livskvaliteten vår

Vi tilbringer mye tid i boligene våre, og hvilke boforhold vi har spiller derfor en viktig rolle for trivsel og livskvalitet.

Dårlige boforhold kan føre til helseproblemer, svake skoleresultater og lav arbeidstilknytning.

Boforhold kan påvirkes av mange ting, blant annet av hvilken type husholdning du er en del av, boligtypen, og om du bor trangt eller ikke.

Boliger i Innlandet

Per 2023 finnes det over 200 000 boliger i Innlandet.

67 % av alle boligene i Innlandet er eneboliger. 

Det er forskjeller mellom kommunene. Eneboliger dominerer i alle kommuner, men i de større byene finner vi også mange blokker, rekkehus og bofellesskap. 

Vi finner flest antall boliger i de kommunene det bor flest folk. Kommunen i Innlandet med flest antall boliger er Ringsaker, med nesten 17 000 boliger. I Ringsaker er 70 % av antall boliger eneboliger. 

Nesten en tredjedel av oss innlendinger bor i en bolig bygget i perioden 1971 til 1980.

Halvparten så mange av oss bor i boliger bygget fra 2011 og til i dag.

Eie og leie

Flertallet av husholdningene i Innlandet eier selv boligen de bor i. Hele 69 % har selveierbolig. 23 % leier, mens nesten 8 % har andels- eller aksjeeierbolig. 

Blant de som leier er personer i alderen 20–29 år overrepresentert. Aller høyest andel finner vi blant unge menn hvor 36 % i alderen 20–29 år er leietakere.

Trangboddhet

De aller fleste i Innlandet bor romslig, med mange rom og kvadratmeter.

Innlandet er blant fylkene i Norge hvor vi bor mest romslig.

Trangboddhet er et begrep som av SSB defineres som at antall rom i boligen er mindre enn antall personer eller at én person bor på ett rom, og at antall kvadratmeter er under 25 kvm per person.

Per 2022 var det 7 % i Innlandet som bodde trangt. I antall personer utgjorde dette om lag 23 500.

Antall personer som bor trangt har gått ned siden 2015.  

Blant de som bor trangt i Innlandet, er innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS, overrepresentert. 

Også unge personer (under 30 år) er overrepresentert blant personer og husholdninger som bor med få rom og få kvadratmeter i Innlandet.

De fleste kommunene i Innlandet har en lavere andel enn landssnittet som bor trangt. Lillehammer, Stor-Elvdal og Gjøvik er de tre kommunene i Innlandet med høyest andel trangboddhet blant husholdningene.