Kommunesektoren

Nærmere en tredel av arbeidsstyrken i Innlandet jobber i en kommune eller i fylkeskommunen. Utviklingen i kommunene er derfor av stor betydning for utviklingen i og av Innlandet.

Ansvar for viktige tjenester

Kommunesektoren består av kommuner og fylkeskommuner.

Kommunene har ansvaret for noen av de viktigste tjenestene i innbyggernes hverdag, som barnehager, grunnskoler og helse- og omsorgstjenester. 

Fylkeskommunene har ansvaret for videregående opplæring, fylkesveger og samferdsel, samfunnsplanlegging, klima og miljø, kulturarv, næringsutvikling, kultur, tannhelse og folkehelse. 

KOSTRA

KOSTRA er en forkortelse for KOmmune STat RApportering, og er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om (fylkes)kommunal virksomhet.

Systemet skal gi aktuelle data for å måle ressursbruk, prioritering og måloppnåelse i (fylkes)kommuner. 

I KOSTRA publiseres foreløpige tall 15. mars og endelige tall 15. juni for det foregående året. Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som publiserer KOSTRA-tallene for alle kommuner og fylkeskommuner som har rapportert. 

Inntektssystemet

Gjennom inntektssystemet fordeles kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter, som består av rammetilskudd og skatteinntekter.

For Innlandets kommuner utgjør dette ca. 60 % av samlede inntekter (snittet for landet er om lag 70 %). For Innlandet fylkeskommune utgjør de frie inntektene om lag 75 %. 

I tillegg mottar fylkeskommunene og kommunene øremerkede tilskudd og andre tjenesterelaterte inntekter, som brukerbetalinger mv.

For at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi like tjenester til innbyggerne, inneholder inntektssystemet to store utjevningsmekanismer:

  • ufrivillige kostnadsforskjeller utjevnes fullt ut (utgiftsutjevning)
  • skatteinntekter utjevnes delvis (inntektsutjevning)