Kommunesektoren

Nærmere en tredel av arbeidsstyrken i Innlandet jobber i en kommune eller i fylkeskommunen. Utviklingen i kommunene er derfor av stor betydning for utviklingen i og av Innlandet.

Et tema som favner bredt

Under temaet Kommunesektoren dekker vi en rekke ulike områder. 

Kommuneregnskap og fylkeskommuneregnskap

Du finner rapporter om kommuneregnskap, og fylkeskommuneregnskap.

Kommunene har ansvaret for noen av de viktigste tjenestene i innbyggernes hverdag, som barnehager, grunnskoler og helse- og omsorgstjenester. 

Fylkeskommunene har ansvaret for videregående opplæring, fylkesveger og samferdsel, samfunnsplanlegging, klima og miljø, kulturarv, næringsutvikling, kultur, tannhelse og folkehelse. 

Kommuneutgifter

Under Kommuneutgifter har vi samlet en rekke KOSTRA-rapporter som er relevante for Innlandet og Innlandets kommuner.

KOSTRA er en forkortelse for KOmmune STat RApportering, og er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om (fylkes)kommunal virksomhet.

Systemet skal gi aktuelle data for å måle ressursbruk, prioritering og måloppnåelse i (fylkes)kommuner. 

I KOSTRA publiseres foreløpige tall 15. mars og endelige tall 15. juni for det foregående året. Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som publiserer KOSTRA-tallene for alle kommuner og fylkeskommuner som har rapportert. 

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Hvert fjerde år velger vi representanter til kommunestyret og fylkestinget i kommunen og fylket vi bor i. Hvordan er valgdeltakelsen i Innlandet, og har kjønn, alder og utdanning noe å si for valgdeltakelse i Innlandet?  

Under temaet Kommunestyre- og fylkestingsvalg kan du se statistikk og lese mer om dette.

Sentralitets- og distriktsindeksen

Sentralitetsindeksen er en måte å måle hvor sentral en kommune er med grunnlag i befolkning, arbeidsplasser og servicetilbud. Indeksen brukes blant annet til å analysere befolknings- og næringsutvikling, bosettingsmønstre og regionalpolitikk. 

Distriktsindeksen er et verktøy for å peke ut distriktskommuner som trenger distriktspolitiske virkemidler, og den rangerer kommunene etter graden av distriktsutfordringer. Kommuner med de laveste verdiene har de største distriktsutfordringene. Kommuner med de høyeste verdiene har de minste distriktsutfordringene. 

I dette temaet kan du se hvordan kommunene i Innlandet ligger an på begge indseksene, og se hva som skiller indeksene.

Nyttige kommunedata

I dette undertemaet finner du en rekke nyttige lenker til statistikk, data, evalueringer og fakta om kommuner i Innlandet. 

I et kart over Innlandets kommuner velger du din kommune, og den lenken du vil gå til.

Lenkene tar deg til SSBs Kommunefakta og Kommuneareal, KS Kommunestatus, Statsforvalterens kommunebilder, NRKs klimaberegninger for 2100 per kommune, Miljødirektoratets kommuneoversikt over klimagassutslipp, Sabimas Naturkampen, eller NIBIOs jordsmonnstatistikk.