Utdanning og kompetanse

FNs bærekraftmål 4 er å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning, og fremme muligheter for livslang læring for alle. Læring bidrar til å øke en persons livskvalitet og mestring i livet. Å ha riktig og oppdatert kompetanse minsker risikoen for å falle utenfor arbeids- og samfunnslivet.
 

Lære hele livet

Faktorer som teknologisk utvikling, klimaendringer og aldrende befolkning gjør at kravene til kompetanse i arbeids- og samfunnslivet endrer seg fort. Både barn og voksne trenger derfor gode muligheter for å lære gjennom hele livet.

Lavere utdanningsnivå i Innlandet enn nasjonalt

Utdanningsnivået blant den voksne befolkningen i Innlandet er lavere enn nasjonalt. Men som i landet for øvrig, er utdanningsnivået i Innlandet økende.

Det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder innbyggernes utdanningsnivå. Omtrent 3 av 10  av den voksne befolkningen i Innlandet har grunnskole som høyeste utdanning.
 

Kunnskap om utdanning er en nøkkel til å øke nivået

Kunnskap om utdanning og utdanningsnivået er avgjørende for å øke andelen elever som fullfører og består videregående opplæring i Innlandet.

Det er mange årsaker til at ungdom ikke gjennomfører videregående. Mer kunnskap om dette kan bidra til at flere fullfører.

Elevenes sosiale bakgrunn har stor betydning for videre utdanning. I tillegg er foreldrenes utdanning avgjørende for elevenes skoleresultater.