Inkludering

Ett av hovedprinsippene i FNs bærekraftmål er at ingen skal utelates. Utenforskap bidrar til å redusere livskvalitet og muligheter, både når det gjelder sosial, økonomisk og politisk deltakelse.

Inkluderende arbeidsliv

Et velutviklet og inkluderende arbeidsliv med plass for alle, er en viktig nøkkel for inkludering i Innlandet.

Det er ulike årsaker til at personer faller fra eller står utenfor arbeidslivet. Noen av årsakene er helseutfordringer, manglende kompetanse, lavinntekt, diskriminering, dårlig arbeidsmiljø eller ufrivillig deltid.

Utdanning og kompetanse

Personer med lite utdanning har økt risiko for å stå utenfor arbeidslivet, og er mer sårbare for å falle ut av arbeidsmarkedet ved omstillinger.

Befolkningen i Innlandet har et lavere utdanningsnivå enn Norge totalt. Rundt 3 av 10 voksne i Innlandet har ikke fullført videregående opplæring.

Gjennom utdanning utvikler man ulike ferdigheter som er viktige for å delta i arbeids- og samfunnslivet resten av livet.

Diskriminering

Diskriminering kan være en årsak til utenforskap. Forskning og undersøkelser viser at det foregår diskriminering på bakgrunn av personers innvandrerbakgrunn, etnisitet, alder, kjønn og legning.

En spørreundersøkelse viser at de fleste i Innlandet har positive holdninger til innvandrere, men ikke alle. 64 % av personer i Innlandet svarte at de ikke synes innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet.

Ungt utenforskap

Rundt 10 % av unge i alderen 15–29 år, står utenfor både skole, opplæring og arbeid i Innlandet.

Arbeid og utdanning er ofte en kilde til sosiale relasjoner, læring og identitet. Utenforskap i ung alder kan gi svak tilknytning til arbeidsmarkedet i lang tid videre i livet.

Artikkelliste