Folkehelseundersøkelsen 2023

Våren 2023 ble det gjennomført en omfattende folkehelseundersøkelse i Innlandet. Mer enn 7 av 10 rapporterer om god eller svært god trivsel i nærmiljøet, og nesten like stor andel oppgir at helsen er god eller svært god.

Om undersøkelsen

Folkehelseundersøkelsen som ble gjennomført i Innlandet våren 2023 gir ny, lokal kunnskap, som kan bidra til å forbedre folks livskvalitet, trivsel og helse. Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Folkehelseinstituttet.  

Totalt 25 252 personer svarte på folkehelseundersøkelsen i Innlandet. Deltakelse i prosent var på nesten 34 %.  

Spørreskjemaet finner du som PDF på FHI.no.

Tidligere folkehelseundersøkelser

Folkehelseundersøkelser er tidligere gjennomført i Hedmark og Oppland. Les om tidligere folkehelseundersøkelser på innlandetfylke.no

Tema som dekkes 

Rapporten her i Innlandsstatistikk dekker seks tema:

Oppvekst- og levekårsforhold handler om opplevelse av økonomi og boligeierforhold. 

Fysisk og sosialt miljø viser blant annet trivsel i nærmiljø, tilgang til gang- og sykkelvei og trygghet i nærmiljøet.

Skader og ulykker viser andel utsatt for skade, årsak til skade, hvor skaden skjedde og hva man holdt på med når skaden skjedde.

Helserelatert atferd viser atferd som har innvirkning på helsen. Dette er blant annet søvn, fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og alkohol.

Helse viser blant annet funksjonsnedsettelse eller plage som følge av skade, langvarige sykdommer eller helseproblemer, vurdering av egen helse og vurdering av egen tannhelse.

Livskvalitet viser spørsmålene i «minimumslisten» om måling av livskvalitet fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Dette er blant annet i hvor stor grad man er fornøyd med livet, i hvilken grad man opplever at det man gjør er meningsfylt og i hvilken grad man bidrar til andres lykke og livskvalitet. 

Resultatene blir presentert med valgmuligheter for kommune, juridisk kjønn og alder. 

Noen viktige funn fra undersøkelsen

 • De fleste i Innlandet rapporterer god helse og trivsel.
 • Det er relativt lite variasjon mellom regionene i Innlandet, men betydelig variasjon mellom regionene i andelen som oppgir god tilgang til tjenester og fasiliteter i nærmiljøet.
 • Lavere utdanningsnivå er ofte knyttet til dårligere rapportert:
  • tilgang til tilbud og tjenester
  • helse
  • helserelatert atferd
  • sosiale relasjoner
  • livskvalitet
 • Det er en klar sammenheng mellom stigende alder og:
  • mindre psykiske plager
  • mindre ensomhet
  • mindre alkoholinntak
  • sunnere kostholdsvaner
  • mer gunstige utfall på livskvalitetsmål

Skeives helse og livskvalitet

Folkehelseundersøkelsen i Innlandet 2023 er den første regionale folkehelseundersøkelse med spørsmål om kjønnsidentitet, seksuell orientering og seksuell tiltrekning. Undersøkelsen sier ikke noe om hvor stor andel av befolkningen som er skeiv. 

I undersøkelsen oppgir 91,5 % at de er heterofile. 5 % oppgir en skeiv seksuell orientering (homofil, lesbisk, bifil, skeiv, panfil, usikker/søkende, aseksuell, annet) og 3,5 % ønsker ikke å svare på spørsmålet. 

Det er en større andel skeive i de yngste aldersgruppene enn i de eldste.

Andre undersøkelser om skeive

Det har tidligere blitt publisert artikler hvor det kommer frem at det skeive utvalget i undersøkelsene har lavere livskvalitet og dårligere levekår enn det heterofile utvalget. Forskjellene i helse og livskvalitet kan i noen grad knyttes til andre faktorer enn seksuell orientering i seg selv. Sammensetning av alder, utdanning, yrkesaktivitet, inntekt og samliv kan forklare noe av denne forskjellen (kilde: SSB).

Resultatene fra Folkehelseundersøkelsen 2023 som presenterer data om seksuell orientering finner du nedenfor.