Helse og livskvalitet

Kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter har ansvar for å fremme helsen i befolkningen. For å vite hvilke tiltak som bør settes inn, må de skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og hvilke forhold som påvirker helsen.

Helsetilstanden i Innlandet

Helsetilstanden i Norge er i all hovedsak god, og forventet levealder øker.

I Innlandet opplever størstedelen av befolkningen høy grad av trivsel. Likevel er det utfordringer knyttet til sosial og økonomisk ulikhet.

Hva er folkehelse?

Folkehelse er et begrep som brukes for å beskrive befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader, og å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og som fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse (kommunetorget.no)

Sosiale ulikheter

Sosiale ulikheter i helse handler om forskjeller i helsetilstanden på grunn av sosiale og økonomiske forhold som yrke, utdanning og inntekt. Disse forskjellene i helse er tydelige på befolkningsnivå.

Enkelt sagt: jo høyere utdanning og inntekt man har, jo bedre helse har man også. Jo lavere utdanning og inntekt man har, jo dårligere helse har man. 

Forskjellene gjenspeiler seg hele veien. De nest fattigste har bedre helse enn de fattigste, og de rikeste har bedre helse enn de nest rikeste (FHI.no).

Oversikt over helsetilstanden

Folkehelseloven gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter et ansvar for å fremme folkehelsen.

En forutsetning for et godt og systematisk folkehelsearbeid i fylket, er å ha en oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker helsen. Folkehelseloven beskriver hvilke temaer som skal være med i denne oversikten. 

Gjennom å få oversikt, skal fylkene og kommunene identifisere sine utfordringer innen folkehelse. Dette skal inngå som grunnlag for planlegging etter plan- og bygningsloven, og som grunnlag for tiltak.

Forhold som påvirker helsen omfatter både helsefremmende og forebyggende faktorer på den ene siden, og risikofaktorer på den andre siden.

Påvirkningsfaktorene representerer en stor bredde og er ofte knyttet til samfunnsforhold, levekår og miljø. I rapportene om folkehelse finnes statistikk på et utvalg påvirkningsfaktorer. For kommuner som skal lage et oversiktsdokument på folkehelse vil det også være andre kapitler enn folkehelse i innlandsstatistikk.no som kan være nyttige å se på.