Samferdsel

Samferdsel omfatter transport av gods, personer og informasjon lokalt, regionalt og internasjonalt.
 

Veger i Innlandet 

I Innlandet har vi europa- og riksveger som går mellom nord og sør, og øst og vest. 

Den største andelen av det offentlige vegnettet er fylkesveger, som utgjør mer enn halvparten av vegene. 

Fylkeskommunen har ansvaret for fylkesvegene. Det er cirka 6 800 km fylkesveg i Innlandet, noe som gjør Innlandet fylkeskommune til landets største fylkesvegeier.

I tillegg fins det utallige kommunale veger som kommunene har ansvaret for.

Utfordringer innenfor samferdsel

Utfordringer som peker seg ut innen samferdsel er blant annet trafikksikkerhet, klimaendringer og mobilitet i et spredtbygd fylke.

Nøkkeltall for trafikkulykker og bilparken kan si noe om trafikksikkerheten og bruken av transportmidler med ulike typer drivstoff.

Kollektivtrafikk

For kollektivtrafikk er det rapporter som viser reisestatistikk på både regioner, kommuner, holdeplasser og linjer.