Kultur og fritid

Kultur og fritidstilbud kan ha verdi på flere nivåer – både for den som skaper, den som utøver, og for den som opplever. Kulturelle arrangementer, frivillighet, aktiviteter og fritidstilbud kan bidra til inkludering, større fellesskapsfølelse, bedre helse og økt kunnskap.

Kunst og kultur

Innlandet er en god arena for å skape og oppleve kultur. I Norsk kulturindeks fra 2020 rangeres Innlandet på 7. plass.

Innlandet ligger gjør det spesielt bra innenfor museum og bibliotek.

Innlandet rangeres noe lenger ned på områdene konserter, kino og scenekunst.

I Norsk kulturindeks fra 2021 finner vi flere både Nord-Aurdal, Lillehammer og Hamar innenfor topp 10.

Nord-Aurdal scorer i 2021 best av alle kommuner i Norge på området "musikk". Lillehammer og Hamar deler førsteplassen for området "kino".

Bibliotek

Folkebiblioteker fremmer opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, og skal være uavhengige møteplasser og en arena for offentlig samtale og debatt. 

Alle 46 kommuner i Innlandet har egne folkebibliotek, men det er store forskjeller i tilbudet og bruken av folkebibliotekene. 

Antall årsverk i folkebibliotekene varierer fra 0,24 per tusen innbyggere til 0,93 per tusen innbyggere, mens mediebudsjettet varierer fra 14 kr til 141 kr per innbygger.

Disse ulikhetene fører til stor variasjonen i åpningstid (fra 10 timer betjent åpningstid per uke til 50 timer) og antall arrangement (fra 14 til 375 i året).

Idrett

I Innlandet er 3 av 10 så aktive som de bør være.

Som hovedtendens er det ikke store forskjeller mellom fysisk aktivitet blant Innlandets befolkning, sammenlignet med Norge som helhet.

Innlandet har for øvrig en større andel som tar skiturer i fjell, skog eller mark enn landsgjennomsnittet, samt flere som driver med jakt.

Fotball, håndball, ski, gym og turn er de største idrettene, mens motorsport er den idretten som har hatt størst prosentvis vekst de siste årene.

18 prosent av voksne innlendinger oppgir at de er aktive medlemmer i et idrettslag.  

Frivillighet

Det var i februar 2022 registrert totalt 9457 frivillige lag i Innlandet. Dette utgjør om lag 8 prosent av alle registrerte frivillige lag i Norge.

Innlandet har flest lag og foreninger innenfor kategorien idrett, kunst og kultur, rekreasjon og sosiale foreninger.

Nesten halvparten av alle voksne personer i Innlandet var aktive medlemmer i en eller annen frivillig organisasjon i 2020.

I Innlandet er hele 1 av 5 av de som er aktive med i to eller flere frivillige organisasjoner. Her er Innlandet på landstoppen.

Er man først aktiv i frivilligheten i Innlandet, deltar man ofte på flere arenaer.

Innlandet er også på topp i landet når det gjelder andelen som oppgir at de har utført gratisarbeid for organisasjoner.

Fritidsboliger

Innlandet har nesten 90 000 fritidsboliger. Ringsaker er største hyttekommune i Norge med nesten 7300 fritidsboliger. Neststørst i landet er Trysil, med godt over 6900 fritidsboliger.

Det har vært en stadig vekst i antall fritidsboliger for hele Norge, men veksten har vært enda større enn landssnittet i Innlandet.

Gjennomsnittlig størrelse på hytter, samt energiforbruk knyttet til fritidsboliger, har økt betydelig over de senere år. Gjennomsnittsprisene har også jevnt over økt, men det er stor forskjell mellom kommunene i både gjennomsnittspris, men også størrelse, energibruk, og arealbruk.

Sentrale tildelinger

Innlandet kommer langt dårligere ut enn landsgjennomsnittet når det gjelder sentrale tildelinger av midler fra Frifond, Kulturdepartementet og Norsk kulturråd.

Unntaket er midler fra Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond der Innlandet i 2019 mottok dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Innlandet er altså et fylke med mange bygninger som Riksantikvaren finner verdifulle.