Arbeidsliv

Å delta i arbeidslivet kan være viktig for sosiale relasjoner, identitet, levekår og helse. Innenfor temaet arbeidsliv er det skreddersydde rapporter for Innlandet om sysselsatte og ansatte, lønn, sykefravær, uføre og arbeidsledighet.
 

Sysselsatte og lønn

De fleste sysselsatte i Innlandet jobber innenfor næringsgruppene helse- og sosialtjenester, varehandel, industri, bygg og anlegg, undervisning, forvaltning samt jordbruk, skogbruk og fiske.

Mange av næringene som er større i Innlandet enn i resten av landet gir lav verdiskaping og lav lønn. 

Dette er en av årsakene til at lønnsnivået i Innlandet er lavere enn ellers i Norge. Det er store forskjeller på lønn og fordelingen mellom kjønn og aldersgrupper blant de ansatte i de ulike næringene.

Sykefravær

Innlandet har over flere år hatt høyere sykefravær enn Norge totalt. Det høyeste sykefraværet finner vi innen næringen helse- og sosialtjenester.

Arbeidsledighet

Prognoser for befolkningsutviklingen i Innlandet fram mot 2050, viser at vi vil få en lavere andel i yrkesaktiv alder (15–74 år) og flere eldre.

Andelen helt arbeidsledige i Innlandet har vært en god del lavere enn i hele Norge totalt de siste sju årene. 

Innenfor yrkesgruppen helse, pleie og omsorg er det imidlertid stor mangel på arbeidskraft, og ikke nok arbeidsledige til å fylle utlyste stillinger.

Uføre

Andelen uføre og personer med nedsatt arbeidsevne er også høyere i Innlandet enn i hele landet totalt. Dette kan delvis forklares av at vi har en høyere andel eldre enn gjennomsnittet i Norge.

Det er stor variasjon mellom kommunene i hvor stor andel av befolkningen som mottar uføretrygd.

Artikkelliste