Forventet levealder

Forventet levealder sier noe om hvordan det står til med folkehelsa i et land eller en kommune. Forventet levealder i Norge i 2020 var 83,2 år for kvinner og 79,3 år for menn.

Vi blir eldre

Forventet levealder et enkelt år viser hvor lenge vi forventer at barna som ble født dette året, vil leve. Lav forventet levealder betyr at det er mange som dør tidlig.  

Norge er blant landene i verden med høyest forventet levealder.

Forventet levealder i Norge tidlig på 1900-tallet var 52 år. Høy spedbarnsdødelighet var en viktig grunn til den lave forventede levealderen. Siden den gang har levealderen steget jevnt fram til i dag, og det er forventet at den fortsetter å stige.

Forventet levealder i Innlandet

Innlandet er blant fylkene med lavest forventet levealder. Innlandet har hatt en svakere økning i forventet levealder enn for eksempel Oslo de siste 30 årene. Livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft, kroniske lungesykdommer og diabetes, er de viktigste årsakene til tapte leveår i befolkingen i Innlandet.  

Kjønnsforskjeller

Forventet levealder har vært og er fortsatt høyere for kvinner enn for menn. Dette kan ha sammenheng med levevaner, som for eksempel røyking. 

På 1950-tallet røyket 70 % av mannlige leger.

Tidligere var det flest menn som røyket, men i dag er det like mange av begge kjønn.

Sosiale forskjeller i forventet levealder

Utjevning av sosiale helseforskjeller er en viktig målsetting i folkehelsearbeidet. Det er store sosiale forskjeller i levealderen i Norge. Folk med høyere inntekt, utdanning og posisjon i arbeidslivet lever lengst. 

De siste 30 årene har alle grupper i landet fått bedre helse, men gruppen med lang utdanning og høy inntekt har fått bedre helse enn andre. Denne gruppen har også høyere forventet levealder enn gruppen med kortere utdanning og lavere inntekt.