Egenvurdert helsetilstand

God helse og livskvalitet er et av FNs 17 bærekraftsmål. Måling av egenvurdert helse brukes mye i helseundersøkelser både nasjonalt og internasjonalt. 

Folks subjektive oppfatning

Hvordan vurderer du din egen helse sånn i alminnelighet?

Når man stiller spørsmålet «Hvordan vurderer du din egen helse sånn i alminnelighet?» får man en subjektiv vurdering av helsen, både psykisk og fysisk.

Samtidig vil den som svarer, sammenligne sin egen helse med helsen til jevnaldrende. Egenvurdering av helse er den enkeltes egen mening, og vurderingene vil derfor variere fra person til person.

Egenvurdert helse blir likevel regnet som en viktig indikator for helsen. Ifølge SSBs helse- og levekårsundersøkelse har de aller fleste en positiv innstilling til egen helse.

Naturlig nok er det litt flere unge enn eldre som vurderer sin egen helse som god. 

Egenvurdert helse blant voksne

I Innlandet er det gjennomført flere undersøkelser med spørsmål om egenvurdert helsetilstand. 

I 2019 gjennomførte Hedmark fylkeskommune en spørreundersøkelse om livskvalitet og nærmiljø. Ca. 8000 innbyggere over 18 år svarte på undersøkelsen. I 2018 var det en stor undersøkelse om folkehelse- og levekår i Oppland. 6000 opplendinger over 18 år svarte på undersøkelsen. 

Over 70 % vurderer helsen sin som god eller svært god.

Egenvurdert helse blant ungdom 

Statistikken for ungdom er basert på Ungdata-undersøkelser, gjennomført av NOVA i samarbeid med de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus). 

Mange ungdommer er fornøyd med helsen. De siste årene har rundt 70 % av elevene svart at de er «svært» eller «litt» fornøyd med helsa. Guttene på videregående skoler i Innlandet er jevnt over litt mer fornøyd med helsen enn jentene.