Lavinntekt

Det er en klar sammenheng mellom inntekt og helse, hvor helsen blir bedre med økende inntekt. For å ha en befolkning med bedre folkehelse, er det hele tiden et mål å redusere den relative fattigdommen i Innlandet.
 

Å utrydde fattigdom er et av FNs 17 bærekraftsmål. Dette innebærer å utrydde ekstrem fattigdom og halvere andel mennesker som lever i relativ fattigdom.

Få ekstremt fattige i Norge

Det er få som lever i ekstrem fattigdom i Norge, men relativ fattigdom finnes. Relativ fattigdom tar hensyn til hvilke muligheter man har sammenliknet med andre for å leve et fullverdig liv.

I rapporten under er det brukt et relativt mål for å beregne hvor stor andel av innbyggerne som bor i husholdninger med lavinntekt.  

Sammenheng mellom lavinntekt og helse

Både nasjonale og internasjonale undersøkelser viser at befolkningens helse gradvis blir bedre med økende inntekt.

Det er flest som rapporterer om helseproblemer blant dem med lavest inntekt.

Sammenhengen mellom helse og inntekt er sammensatt. Inntekt påvirker blant annet mulighetene for å delta i samfunnet, og å kunne velge bolig og bomiljø. 

Lavinntekt over lang tid

Vedvarende lavinntekt betyr at man har en årsinntekt som er under grensen for lavinntekt over en periode på tre år.

Dette er husholdninger som har relativt lite penger over lang tid. Disse familiene er derfor ekstra sårbare for å oppleve blant annet dårlige boforhold og utenforskap. 

Rapporten under viser andel personer i husholdninger med årlig lavinntekt. I tillegg vises tall for husholdninger med vedvarende lavinntekt.

Se også Lønn under Arbeid og næringsliv