NAV Innlandets omverdensanalyse 2023-2035

Omverdensanalysen for NAV i Innlandet tar for seg de viktigste samfunnstrendene som vil påvirke arbeids- og velferdsområdet fram til 2035, og hvilke konsekvenser de kan få for befolkningen i Innlandet. Hvordan kommer arbeidsmarkedet til å utvikle seg? Hvilke yrkesgrupper forventes det stor etterspørsel etter?
 

Fødselsunderskudd og fortsatt sentralisering

Utviklingen med fødselsunderskudd og lav befolkningsvekst vil sannsynligvis fortsette.

Andelen i Innlandet som er i arbeidsaktuell alder mellom 20 og 66 år, forventes å gå ned fra 59 % til 55,8 % for Innlandet til 2035.

Sentraliseringen internt i fylket og i landet vil sannsynligvis fortsette. Samtidig kan mulighetene for hybride arbeidsplasser med økt bruk av hjemmekontor gi muligheter for sysselsetting i distriktene.

Raskere omstillingstakt i arbeidsmarkedet, og mangel på arbeidskraft

NAV forventer raskere omstillingstakt i arbeidsmarkedet på grunn av den teknologiske utviklingen og det grønne skiftet.

Yrkesgrupper det vil bli stor mangel på, er håndverkere og operatører, ingeniører og IT-utviklere.

Med flere eldre og lavere andel i aldersaktuell alder, vil det bli kritisk mangel på arbeidskraft i helsesektoren.

For Innlandet med spredt befolkning og store avstander, blir dette en stor utfordring i årene som kommer.

Det grønne skiftet med bærekraftig utvikling, den teknologiske utviklingen, og behovet for økt beredskap øker mulighetene for sysselsettingen i Innlandet.

God og fleksibel utdanning for unge og voksne, vil være viktig for å sikre at virksomhetene får tilgang til rett kompetanse.

Mangel på kvalifisert arbeidskraft betyr at arbeidsgivere må bli mer åpne for inkludering, tilrettelegging og læring på arbeidsplassen.

Bedre folkehelse, men fare for økt utenforskap

Folkehelsen blir stadig bedre. Siden vi lever stadig lengre, blir likevel balansen mellom de som jobber og de som mottar stønader stadig mer svekket.

Med større andel av eldre kan vi forvente noe økning av uføre fremover. Samtidig ser vi ingen markant endring i antall personer med helseytelser i Innlandet.

Utenforskapet kan øke blant annet som følge av økt innvandring og økte levekostnader.

Endringer i velferdslovgivningen for mer samhandling mellom aktørene og pris- og renteøkning kan gi økt press på velferdstjenestene. NAV, andre offentlige og private aktører og arbeidsgivere må samarbeide tettere for å finne løsninger for de som trenger det mest.

Teknologi

Vi står foran et girskifte innen kunstig intelligens, med modeller som er bredt anvendelige og som med mindre justeringer og tilpassinger kan anvendes på en rekke ulike områder. Det forventes også at fysiske og digitale møter smelter sammen med hjelp av teknologier som virtuell/utvidet virkelighet (VR/AR) og metaverset.

Det forventes en stadig økning i digital kompetanse i samfunnet, også blant grupper som i dag har utfordringer. Samtidig forventes det at det i 2035 fortsatt vil være noen som opplever utenforskap som følge av digitaliseringen av tjenester og tilbud i samfunnet. 

Videreutvikling av elektroniske ID-løsninger, algoritmisk persontilpasning og andre digitaliseringsmuligheter kan bidra til å redusere utenforskap. Samtidig krever hensynet til personvern, rettssikkerhet og sosial aksept etisk bærekraftig digitalisering.

Hele rapporten

Vil du lese mer, og også se hvilke konsekvenser dette forventes å få for NAV Innlandet?  
Hele rapporten er tilgjengelig på NAV.no.