NAVs bedriftsundersøkelse

NAVs bedriftsundersøkelse ser på hvilke forventninger bedriftene har i forhold til sysselsettingsutviklingen det kommende året, om bedriftene har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene og om dette skyldes for få kvalifiserte søkere på stillingene.
 

Årlig bedriftsundersøkelse

NAV gjennomfører bedriftsundersøkelsen sin årlig. Den foregår i februar og mars og varer normalt i seks uker.

Undersøkelsen har fem basisspørsmål som går igjen fra år til år. NAV trekker fylkesvise utvalg med bedrifter, slik at de får representative resultater for hver næringsgruppe innenfor hvert fylke. Utvalget er imidlertid ikke stort nok til at de får lokale resultater for hver enkelt kommune.

Utvalget består av offentlige og private virksomheter med tre eller flere ansatte. 

Gjennomføring i Innlandet

NAV i Innlandet gjennomfører undersøkelsen hovedsakelig som telefonintervjuer med bedriftene. I enkelte tilfeller sendes spørsmålene ut på e-post.

Utvalget i Innlandet ligger på mellom 1 200 og 1 300 bedrifter.

Resultater i Innlandet

NAV i Innlandet har alltid oppnådd svært høy svarprosent. De siste årene har den vært på over 90 %. Dette er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet, som ligger på rundt 70 %.

Resultatene fra Bedriftsundersøkelsen har gjennom flere år vist at det er stor mangel på arbeidskraft i Innlandet, særlig innen helserelaterte yrker og håndverksyrker der det kreves fagbrev.

Kunnskap om arbeidsmarkedet

Det er viktig for NAV å ha god kunnskap om arbeidsmarkedet, og særlig om bedrifter har problemer med å rekruttere personer med de kvalifikasjonene de har behov for. NAV bruker denne kunnskapen for å hjelpe både arbeidsgivere og arbeidssøkere.

Svarene i Bedriftsundersøkelsen brukes også som grunnlag når NAV utarbeider prognoser for arbeidsledigheten. Spørsmålene omhandler bedriftenes situasjon ett år fram i tid og tre måneder bakover i tid. Undersøkelsen gir dermed et godt øyeblikksbilde av arbeidsmarkedet.