Arbeidsledige

Arbeidsledige omfatter personer som har registrert seg som helt ledige eller delvis ledige hos NAV. De som er helt ledige, er 100  % ledige. De som er delvis ledige, har en jobb, men ønsker å jobbe mer. 
 

Innlandet sammenlignet med resten av landet

I tidligere Hedmark har andel helt ledige arbeidssøkere ligget litt høyere enn landet for øvrig i noen perioder, og litt lavere i andre perioder.

I tidligere Oppland har andel helt ledige arbeidssøkere historisk sett ligget godt under landsgjennomsnittet.

Fra 2015 og frem til i dag, har andelen helt ledige arbeidssøkere ligget en god del lavere enn i landet.

Dette gjelder både for tidligere Hedmark og Oppland, og for dagens fylke Innlandet.

Sesongvariasjoner og koronapandemien

Tall for helt ledige arbeidssøkere følger normale sesongvariasjoner gjennom året. 

Ett unntak er tiden med koronapandemien. Da økte antall helt ledige arbeidssøkere mye fra februar til mars i 2020, for deretter å falle – først raskt og senere relativt jevnt og sakte. Høsten 2021 var andel helt ledige tilbake på samme nivå som før pandemien.

Flere helt ledige enn delvis ledige

Det er mange flere arbeidssøkere som er helt ledige enn delvis ledige. Flere kvinner enn menn er delvis ledige, men for andelen helt ledige er det motsatt.

Flere arbeidsledige enn ledige stillinger

Innen de fleste yrkesgruppene er det ved utgangen av måneden flere helt ledige arbeidssøkere enn det er ledige stillinger. Derfor vil det alltid være en del helt ledige personer.

Yrkesgruppen helse, pleie og omsorg skiller seg imidlertid klart ut ved at antall ledige stillinger er mye høyere enn antall helt ledige personer.

NAV gjennomfører hvert år en bedriftsundersøkelse som viser at det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft innen flere yrkesgrupper. 
Se nav.no: Stor mangel på arbeidskraft i Innlandet

Oppdatert statistikk hver måned

Statistikk om arbeidsledighet og arbeidsmarkedet offentliggjøres hver måned rundt månedsskiftet. NAV kommenterer tallene i en egen pressemelding som publiseres på samme tidspunkt.

Er du interessert i ledighetsstatistikk brutt ned på lavere nivåer, som for eksempel kjønn, aldersgrupper og yrkesgrupper? Da kan du henvende deg til NAV Innlandet.