Ansatte i Innlandet

I Innlandet er det flest ansatte innen helse- og sosialtjenester. Det seneste året har det vært en markant økning i sysselsatte innen overnattings- og serveringsvirksomhet. Mer enn halvparten av jobbene i Innlandet er i privat sektor.
 

En av fire jobber innen helse- og sosialtjenester

Det er om lag 180 000 ansatte i Innlandet. Av disse jobber litt over en fjerdedel innen helse- og sosialtjenester.

Økning i antall sysselsatte

Fra 2022 til 2023 gikk antall sysselsatte i Innlandet opp med 0,38 %. Vestre Toten, Ringsaker, Østre Toten og Gjøvik er kommunene som opplever størst vekst i antall sysselsatte.

Det er store forskjeller i utviklingen av sysselsettingen i de ulike næringene i de siste årene. Mens det tidligere år har vært nedgang i sysselsettingen, har vi det seneste året sett en positiv utvikling i det fleste næringene.

De fleste næringene har hatt en økning i antall sysselsatte det siste året.

Elektrisitet, vann og renovasjon har den største prosentvise økning i sysselsatte, mens overnattings- og serveringsvirksomhet står for den største økningen i antall. Det var 1 000 flere sysselsatte i overnattings- og serveringsvirksomhet i 2022 enn i 2020.

De unge jobber innen varehandel og servering

I alderen 15–24 år er det flest som jobber i overnattings- og serveringsvirksomheter og i varehandel.

Innen jordbruk, skogbruk og fiske er nesten halvparten av de sysselsatte over 55 år. Også innen transport og lagring er det en høy andel eldre som jobber.

Flest kvinner innen helse, flest menn innen bygg og anlegg

Blant de sysselsatte i Innlandet er 49 % kvinner. Forskjellen mellom menn og kvinners sysselsetting har vært større tidligere, men det er altså fortsatt flest menn blant de sysselsatte.

Andelen kvinner er størst innen helse- og sosialtjenester og undervisning. Det er også en overvekt av kvinner i overnattings- og serveringsvirksomhet.

Andelen menn er høyest innen bergverksdrift, bygge- og anleggsvirksomhet og transport. Innenfor bygg og anlegg, transport og bergverksdrift er det få kvinner.

 

 

Arbeidsplasser er avgjørende for utvikling og tilflytting

Å beholde, og helst skape flere arbeidsplasser, er viktig for utviklingen i kommunene og fylket.

Når arbeidsplasser blir borte, vil det over tid føre til fraflytting og samtidig redusere mulighetene for tilflytting. Dette vil igjen gi færre ressurser og muligheter for utvikling i Innlandet.

Mer enn halvparten av jobbene er i privat sektor

I Innlandet var det nesten 190 000 jobber per 4. kvartal 2023. Av disse er 28 % innen helse- og sosialtjenester, som er den største næringen i fylket målt i antall jobber.

Mer enn halvparten av alle jobbene i Innlandet er i privat sektor. Ansatte i offentlig sektor er i hovedsak innen kommunal forvaltning.

I denne rapporten viser vi en oversikt over antall lønnstakere med arbeidsted i Innlandet fordelt på næring og sektor. Andelen sysselsatte i offentlig sektor, fordelt etter næring, er også fremstilt i rapporten.