Ansatte i Innlandet

I Innlandet er det flest ansatte innen helse- og sosialtjenester, og dette er en av de få næringene som har hatt en positiv utvikling i sysselsettingen fra 2019 til 2020. Mer enn halvparten av jobbene i Innlandet er i privat sektor.

En av fire jobber innen helse- og sosialtjenester 

Antall ansatte i Innlandet ved utgangen av 2020 var drøyt 168 000. Av disse jobbet omtrent en fjerdedel innen helse- og sosialtjenester.

Nedgang i antall sysselsatte

Fra 2019 til 2020 gikk antall sysselsatte i Innlandet ned med 2,4 %, mens for landet som helhet var nedgangen på 1,1 %. 

Det er store forskjeller i utviklingen av sysselsettingen i de ulike næringene i de siste to årene i Innlandet.

De fleste næringene har hatt en nedgang.

Det er bare innen helse- og sosialtjenester, bygge- og anleggsvirksomhet og eiendomsdrift at det har vært en positiv utvikling i antall ansatte fra 2019 til 2020.  

De unge jobber innen varehandel og servering 

Blant ansatte i alderen 15–24 år, er det flest som jobber i overnattings- og serveringsvirksomheter og i varehandel.

I overnattings- og serveringsbransjen utgjør aldersgruppen 15–24 år den største gruppen ansatte. Innen varehandel er det jevnere fordelt mellom alle aldersgruppene.

Flest kvinner innen helse, flest menn innen bygg og anlegg 

Andelen sysselsatte for kvinner og menn i Innlandet per utgangen av 2020 var 47,9 % for kvinner og 52,1 % for menn. Andelen kvinner er størst innen helse- og sosialtjenester og undervisning.

Andelen menn er høyest innen bergverksdrift, bygge- og anleggsvirksomhet og transport. Innenfor bygg og anlegg og transport er det få kvinner, og innen bergverksdrift er det ingen. 

 

Arbeidsplasser er avgjørende for utvikling og tilflytting

Å beholde, og helst skape flere arbeidsplasser, er viktig for utviklingen i kommunene og fylket.  

Når arbeidsplasser blir borte, vil det over tid føre til fraflytting og samtidig redusere mulighetene for tilflytting. Dette vil igjen gi færre ressurser og muligheter for utvikling i Innlandet. 

Mer enn halvparten av jobbene er i privat sektor 

I Innlandet var det drøyt 170 000 jobber per utgangen av juni 2021.

Av disse er 28 prosent innen helse- og sosialtjenester, som er den største næringen i fylket målt i antall jobber. Mer enn halvparten av alle jobbene i Innlandet var i privat sektor per 30.06.2021. 

I denne rapporten viser vi en oversikt over antall ansatte med arbeidsted i Innlandet fordelt på næring og sektor. Antall ansatte i denne statistikken er det samme som antall jobber, da én person kan være ansatt i flere virksomheter. 

Til toppen