Sykefravær

Å redusere sykefraværet er viktig, både for samfunnet som helhet, for virksomhetene og for hvert enkelt person. 
 

Høyere sykefravær i Innlandet enn landsgjennomsnittet

Sykefraværet i de tidligere fylkene Hedmark og Oppland og i dagens fylke Innlandet, har i mange år ligget høyere enn sykefraværet i landet.

Muskel- og skjelettplager utgjør den største andelen sykefravær

Muskel- og skjelettlidelser utgjør den største andelen av sykefraværet, med cirka 36 %. Dette er høyere enn for landet.

Psykiske lidelser utgjør den nest største andelen, med litt over 20 %. Dette er lavere enn for landet. Sykefraværet er vanligvis høyere om vinteren enn om sommeren.

Høyere sykefravær hos kvinner

Kvinner har høyere sykefravær enn menn.

Det høyeste sykefraværet i Innlandet finner vi innen næringene helse- og sosialtjenester.

Årsaken er blant annet at det er mange kvinner som jobber innen disse næringene, og at slikt arbeid omfatter tunge arbeidsoppgaver.

Om statistikken på sykefravær

Denne statistikken fra NAV over sykefravær viser kun fravær fra arbeid på grunn av egen sykdom som er dokumentert med sykemelding fra lege.

Informasjon om sykefravær som er meldt til lege, hentes fra NAV sitt sykefraværsregister. Statistikk for sykefravær med egenmelding er det Statistisk Sentralbyrå (SSB) som innhenter data for.

Oppdateres hvert kvartal

Statistikk om sykefraværet offentliggjøres hvert kvartal. Tallene publiseres rundt 10 uker etter periodens utløp. NAV kommenterer tallene i en egen pressemelding som publiseres på samme tidspunkt.

Er du interessert i sykefraværsstatistikk brutt ned på lavere nivåer, som for eksempel næring og aldersgrupper ned på kommunenivå? Da kan du henvende deg til NAV Innlandet.