Uføre

Uføretrygd er ment å være et sikkerhetsnett for dem som blir stående utenfor eller faller ut av arbeidslivet på grunn av dårlig helse. Det blir stadig flere uføre, og antall uføre øker mer i Innlandet enn landet som helhet.
 

Hvem kan få uføretrygd?

Personer i aldersgruppen 18–67 år som har fått varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom, skade eller handikap, kan få uføretrygd.

Stor andel eldre og uføre i Innlandet

Andelen uføre i Innlandet har gjennom en årrekke ligget betydelig høyere enn andelen uføre i landet. (I uførestatistikken her er de tidligere fylkene Hedmark og Oppland slått sammen.)

Innlandet er blant fylkene i landet med høyest andel uføre.

Dette henger til dels sammen med at Innlandet har en større andel eldre enn i landet som helhet, og at andelen uføre øker med høyere alder.

Antall uføre øker

Antall uføre øker både i landet og i Innlandet, men andelen uføre har økt mer i Innlandet enn i landet.

Antall unge uføre under 30 år øker raskere enn totalt antall uføre. Både i landet og i Innlandet er andelen kvinner med uføretrygd høyere enn andelen menn med uføretrygd.

80 % av dem som mottar uføretrygd, er helt uføre. 20 % er delvis uføre.

Store forskjeller mellom kommunene i Innlandet

Det er svært store forskjeller i andelen uføre mellom kommunene i Innlandet. Kommunen med lavest andel uføre ligger godt under 10 %, mens kommunen med høyest andel uføre ligger over 20 %.

 

Statistikken oppdateres jevnlig

Statistikk om uføre offentliggjøres hvert kvartal.  

Er du interessert i uførestatistikk brutt ned på lavere nivåer enn det som er vist i disse statistikkene, som for eksempel aldersgrupper? Da kan du henvende deg til NAV Innlandet.