Videregående opplæring

Nesten alle ungdommer (over 98 prosent) fra hvert årskull begynner på videregående etter grunnskolen, og rundt 80 % av dem fullfører i løpet av fem/seks år. Stadig flere gjennomfører videregående opplæring, men det er hele tiden et mål å øke andelen.
 

De fleste starter på videregående

De fleste som har fullført grunnskole, starter på videregående opplæring. I Innlandet går ca. 98 % av hvert årskull videre fra grunnskole til videregående skole.  

Andelen av befolkningen med videregående opplæring eller fagskole som høyeste fullførte utdanning, har holdt seg relativt stabil på rundt 40 % gjennom årene. Vi ser imidlertid at det er færre elever som fullfører dette opplæringsnivået i Norge sammenlignet med andre OECD-land.  

Innlandet litt under snittet for Norge 

Totalt sett ligger Innlandet så vidt under snittet for Norge på gjennomføring. I både Innlandet og hele landet har gjennomsnittet økt i senere år.

Stadig flere gjennomfører videregående opplæring.   

Foreldrenes utdanningsnivå har stor betydning

Det er en sterk sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå, resultater på grunnskolen og gjennomføring av videregående utdanning.

Elever som har foreldre med høyere utdanning, får bedre karakterer gjennom hele skoleløpet, og har større forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring.

Hva innebærer frafall for samfunnet og den enkelte?

Betydningen av å gjennomføre videregående skole blir stadig større. Frafall fra utdanning og arbeidsliv blir forbundet med økt risiko for dårlige levekår og helseplager.  

Annenhver elev som ikke fullfører og består videregående opplæring blir avhengig av langvarige offentlige ytelser.

Det koster NAV 12–13 millioner kroner hvis en skoleungdom ikke fullfører skolen og blir gående på trygd hele livet. Ifølge beregninger fra Ipsos MMI, kunne samfunnet spart 5,4 milliarder i året dersom frafallet i videregående ble redusert med en tredjedel.

Svakt læringsutbytte i skolen får store konsekvenser for videre muligheter innen utdanning og yrkesliv. Dette betyr at kunnskap og evne til omstilling blir stadig viktigere, både for arbeidslivet som helhet og for den enkelte.  

Flest mulig skal fullføre og bestå 

En konkret målsetting for Innlandet og landet for øvrig er at flest mulig skal fullføre og bestå videregående opplæring etter fem år. 

Av alle som starter på et videregående utdanningsløp i Innlandet, er det om lag 4 av 5 som gjennomfører og består opplæringen i løpet av fem/seks år.  

VGO = videregående opplæring