Livslang læring

Livslang læring handler om at vi skal ha muligheter til å utvikle kompetansen vår gjennom hele livet. I likhet med barn og unge, har voksne også behov for å lære mer.

Lære hele livet

Vi må ha gode muligheter for å lære hele livet hvis vi skal klare å delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet.

Både unge og eldre trenger å utvikle sin kompetanse.

Læring foregår på ulike steder som skoler, arbeidsplasser, frivillige organisasjoner, biblioteker og internett.

Arbeidslivet endrer seg

Hvilken kompetanse som trengs for å løse oppgaver i arbeidslivet, kan endre seg fort.

For eksempel fører teknologisk utvikling til at arbeidstakere må lære seg nye verktøy på jobb.

Personer uten jobb kan gå glipp av mye læring som skjer i arbeidslivet.

Det er også mye læring i å ha kolleger som deler og videreformidler kunnskap og erfaringer.

Læringsintensivt arbeid

I noen jobber stilles det krav til at du ofte må lære deg nye ting, samtidig som du har gode muligheter til å lære gjennom det daglige arbeidet.

Slike jobber kalles læringsintensivt arbeid. Disse jobbene er viktige for at sysselsatte skal ha oppdatert kompetanse.

Rundt 5 av 10 sysselsatte i Innlandet sier at de har læringsintensivt arbeid.

Kompetanse for å delta i samfunnslivet

Noen ganger trenger vi å lære nye ting for å være en aktiv deltaker i samfunnet.

Vi kan for eksempel ha behov for å lære oss nye digitale verktøy for å bruke ulike tjenester. Vi kan også ha behov for å bli bedre til å bruke kildekritikk når vi skal bestemme oss for hva vi vil stemme ved stortingsvalg.  

Mange frivillige organisasjoner trenger personer som er flinke til å kommunisere med andre. Slike ferdigheter kan utvikles også i voksen alder.