Pendling

Mange jobber i en annen kommune enn den de bor i.  Pendling er en kritisk faktor i den regionale utviklingen. Mange kommuner opplever at et voksende antall sysselsatte jobber i annen kommune enn den de bor i. 

Økende innpendling til byene

Mange personer bor i en kommune og jobber i en annen. Et høyere antall arbeidsplasser i sentrale strøk gjenspeiles i økt utpendling fra distriktene i Innlandet. 

Sentralisering fører til et økende antall pendlere til de store byene.

Kommunene med større byer opplever en økende innpendling. Innpendlingen til de sentralene strøkene kommer hovedsakelig fra nærliggende kommuner. 

Konkurranse med de store kommunene

Små kommuner opplever en økende utpendling av arbeidskraft. 

Sysselsatte med bosted i distriktskommunene har i økende grad arbeidssted i større kommuner, som stimulerer en økende pendletrend.

Sentraliseringen ventes å fortsette, og forsterke ytterligere utpendling fra distriktene. 

Rapporten under viser to ulike forhold: 1) forskjellen mellom bo- og arbeidssted og 2) pendling

Forskjellen mellom bo- og arbeidssted viser forholdet mellom sysselsatte som bor og arbeider i samme kommune og graden av inn- og utpendling. Én person kan ha både bo- og arbeidssted i samme kommune. Tallene viser om kommunen har et stort bo- og arbeidsmarked innen for egne kommunegrenser, eller om man i høyere grad er avhengig av arbeidsmarkeder uten for egen kommune.   

Med pendling menes at man har bosted i en kommune og arbeider i en annen. Tallene viser forholdet mellom hvor mange som inn- og utpendler. Tallene sier altså noe om daglige arbeidsreiser inn og ut av en kommune, men ikke hvor stor en andel som arbeider i samme kommune som de bor. Pendlingstallene viser også hvor de sysselsatte har sitt arbeidssted, dvs. hvor pendlene reiser hen.     

Bostedskommune er kommunen man er bosatt ifølge Folkeregisteret, mens arbeidssted bestemmes av beliggenhetsadressen til virksomheten hvor personen er ansatt. Tallgrunnlaget til rapporten tar ikke hensyn til enkeltpersoners reisetid eller -måte eller omfanget av hjemmekontor / annet arbeidssted enn der hvor man er ansatt. Man kan derfor ikke fastslå den faktiske reisemengde nøyaktig, men tallene gir en indikasjon.  

Illustrasjon av pendlingsstrømmer mellom kommuner

Under er en illustrasjon av pendlingsstrømmenene mellom kommuner i et FlowmapBlue. Det brukes til å vise hvor utpendlere reiser hen og hvor innpendlerne kommer fra. 

Størrelsen på de gule strekene viser hvor mye pendling det er, slik at de tykkeste strekene viser de største pendlingsstrømmene. 

Det er også mulig å få et enkelt bilde av om pendlingen er størst til eller fra to spesifikke kommuner, for eksempel om det er størst pendling fra Hamar kommune til Lillehammer kommune eller omvendt vei. Det sees av størrelsen på strekene og hvilken retning de beveger seg i. 

Trykk på de gule prikkene på kartet for å få opp de spesifikke pendlingsstrømmene for den kommunen. 

Merk at kartet viser pendlingen mellom kommuner og ikke enkeltbyer og steder. Det er kommunesentrene som er brukt som utgangspunkt for plassering av de gule prikkene, da det er her det typisk bor flest folk i kommunen. 

Du bør bruke statistikkrapporten over hvis du ønsker spesifikke tall og grafer for pendling og bo- og arbeidsmarked. 

Kartet under kan brukes for illustrasjon av pendlingsstrømmene mellom kommunene.