Alder og kjønn

Det blir stadig flere eldre, særlig i distriktene. De unge flytter til sentrale strøk for å studere og jobbe, og blir ofte boende der også etter at de har fått barn. 

Flest eldre og færrest unge

Et tydelig trekk for befolkningsutviklingen at vi får flere eldre. Denne utviklingen gjelder for hele Norge, men Innlandet er det fylket som har størst andel eldre. Vi er fylket med de eldste innbyggerne, hvor 20 % av befolkningen er over 67 år.

Innlandet har den høyeste andelen av personer over 67 år i Norge. 

Den økende andelen eldre skyldes at store årganger kommer opp i disse aldersgruppene, og at de eldre lever lengre.

Levealderen i Norge har steget hele veien siden 1960-tallet. Forventet levealder ved fødselen i 2022:

  • menn 80,4 år
  • kvinner 83,7 år

Vi er også fylket med færrest yngre innbyggere, hvor bare 19 % av befolkningen er under 19 år.

Flest eldre i distriktene

Framover vil vi se en mye større økning av eldre i distriktene enn i byene.

Det skyldes både at unge mennesker ofte flytter til sentrale strøk, at innvandrere ofte bosetter seg i byer, og at disse tilflytterne ofte også får barn i sentrale strøk. Når yngre voksne flytter fra distriktene, vil også antall barn i distriktene gå ned. 

Påvirker behovet for omsorgstilbud i kommunene

I dag er det barn som har størst behov for ulike omsorgstjenester i kommunene. Dette vil endre seg når det blir stadig flere eldre per person i yrkesaktiv alder.

Omkring år 2035 vil barn og eldre ha nesten like stort behov for omsorgstjenester. Det vil ha betydning for det offentlige og private servicetilbudet.