Flytting

Flere flytter til sentrale strøk, og kommunene sliter med befolkningsnedgang i distriktene. Den innenlandske tilflyttingen blir enda viktigere for kommunene framover, fordi innvandringen går ned.

Kommunene konkurrerer med hverandre

Innenlandsk tilflytting varierer en del fra år til år. Mange kommuner har utfordringer med økende andel eldre og svak eller negativ befolkningsvekst.

En viktig strategi for mange kommuner er å stimulere til økt befolkningsvekst og rekruttere nye innbyggere fra andre deler av landet. Slike flyttestrategier kan både handle om å tiltrekke seg nye innbyggere, og å motvirke fraflytting.

Kommunene framhever sine gode sider, og konkurrerer internt i landet om å få flest mulig til å flytte til sin kommune.

Innenlandsk tilflytting blir enda viktigere

Det har vært en trend med sentralisering i hele Innlandet, hvor folk flytter ut av distriktene og inn i sentrale strøk. SSB forventer at dette vil fortsette, og til og med forsterkes ytterligere for mange kommuner. 

Tilflytting fra andre steder i landet blir enda viktigere for befolkningsutviklingen i Innlandet framover. 

Innlandet har hatt en befolkningsvekst de senere årene, men den er forventet å bli svakere i årene frem mot 2050. Dette skyldes primært mindre innvandring til Norge, men også at det fødes færre barn.