Flytting

Flere flytter til sentrale strøk, og kommunene sliter med befolkningsnedgang i distriktene. Den innenlandske tilflyttingen blir enda viktigere for kommunene framover, fordi innvandringen går ned.

Kommunene konkurrerer med hverandre

Innenlandsk tilflytting varierer en del fra år til år. Mange kommuner har utfordringer med økende andel eldre og svak eller negativ befolkningsvekst.

En viktig strategi for mange kommuner er å stimulere til økt befolkningsvekst og rekruttere nye innbyggere fra andre deler av landet. Slike flyttestrategier kan både handle om å tiltrekke seg nye innbyggere, og å motvirke fraflytting.

Kommunene framhever sine gode sider, og konkurrerer internt i landet om å få flest mulig til å flytte til sin kommune.

Innenlandsk tilflytting blir enda viktigere

Det har vært en trend med sentralisering i hele Innlandet, hvor folk flytter ut av distriktene og inn i sentrale strøk. SSB forventer at dette vil fortsette, og til og med forsterkes ytterligere for mange kommuner. 

Tilflytting fra andre steder i landet blir enda viktigere for befolkningsutviklingen i Innlandet framover. 

Innlandet har hatt en befolkningsvekst de senere årene, men den er forventet å bli svakere i årene frem mot 2050. Dette skyldes primært mindre innvandring til Norge, men også at det fødes færre barn.

De detaljerte flyttetallene er unøyaktige av personvernhensyn

I statistikkrapporten under finner du detaljerte tall for til- og fraflytting mellom kommuner på side syv-ti. 

Av hensyn til personvernet er alle tall under fem tatt ut av denne statistikken. Det betyr at flyttinger til og fra kommuner på under fem personer ikke vises i statistikken. Side syv-ti kan brukes til å vise hvilke kommuner flertallet av innbyggene flytter til og fra, inkludert en omtrentlig aldersfordeling.  

Det totale antall flyttinger vil derfor heller ikke være det samme som kommer frem av den øvrige statistikken i rapporten på side to-seks, som er offentlig statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. 

Det anbefales derfor å ikke summere opp tallene på side syv-ti, hvis det ønskes et samlet flyttetall til og fra kommunen. Til dette formålet brukes de øvrige sidene i rapporten. 

Aldersfordelt flytting

Siden alle tall fordelt på alder kan bli for små å publisere av personvernhensyn, er flyttetallene for 2020, 2021 og 2022 slått sammen når statistikken brytes ned i mindre aldersgrupper. 

Formålet er her å vise hvilken typisk aldersfordeling det er på de som flytter til og fra kommunen. Det kan også gi et mer rettvisende bilde å se dette over tre år, frem for et enkelt år, som kan ha unormale utslag.