Vernet natur

Innlandet har store naturområder og størst andel vernet natur i landet. 11 nasjonalparker ligger helt eller delvis i Innlandet. Hovedmålet med å verne natur er å ta vare på hele variasjonen av naturtyper og landskap i Norge.

Mest fjell som er vernet

Store deler av fjellet er vernet. Fortsatt er lite skog, kyst og sjøområder vernet. 

Av Norges fastlandsareal er 17,6 % vernet. Arealet domineres av høyfjellsområder, og flere andre viktige naturtyper er ikke fanget opp i særlig grad. 

I 2009 fikk vi flere og bedre muligheter til å beskytte natur gjennom naturmangfoldloven.

Vern for å bevare naturverdier

Verneområder opprettes først og fremst for å bevare naturverdier av nasjonal betydning. Dette er verdier vi skal ta vare på for all overskuelig framtid, med tanke på naturopplevelser og kunnskap om naturen.

Verneområdene forvaltes av Statsforvalteren, kommunen, et nasjonalparkstyre eller et interkommunalt verneområdestyre. 

Områdene er vernet etter følgende lover:
Naturmangfoldloven av 2009, Biotopvern etter viltloven av 1981, Naturvernloven av 1970, Lov om naturvern av 1954, Lov om Jan Mayen av 1930 og Lov om naturfredning av 1910.