Husholdningsavfall

Det er positivt at rundt 90 % av husholdningsavfallet gjenvinnes, men det er negativt at den totale mengden avfall øker. Målet er å redusere mengden avfall og behandle det på en miljømessig god måte.

Økonomisk vekst bidrar til økt forbruk og mer avfall. Nordmenn kaster mer avfall enn en gjennomsnittlig europeer, og avfallsmengdene har aldri vært høyere.

Innlandet ligger over landsgjennomsnitt i mengde avfall pr innbygger. I 2020 ble det generert cirka 2,4 millioner tonn husholdningsavfall i vårt fylke. Gjennomsnittlig antall kg husholdningsavfall per innbygger i Innlandet i 2022 var 428 kg. Landsgjennomsnittet var 368 kg.

Med husholdningsavfall mener vi både det som blir hentet av søppelbilene og det du selv leverer til gjenvinningsstasjonen.

Omtrent 90 % av husholdningsavfallet ble gjenvunnet enten ved materialgjenvinning, kompostering eller forbrenning med energiutnyttelse.

Eksempel på energiutnyttelse er fjernvarmeanlegg som får energi fra avfallsforbrenning. Resten ble deponert eller forbrent uten energiutnyttelse. 

Andelen som gjenvinnes er økende. Men fordi den totale mengden husholdningsavfall har økt de siste 20 årene, øker også mengden avfall som ikke blir gjenvunnet. 

Det er et mål å redusere avfallsmengden og sørge for en miljø-, klima- og energivennlig behandling av avfallet. 

Kart og figurer viser mengde husholdningsavfall i kommunene, hvilke avfallsfraksjoner (typer) avfallet består av og hvordan det forbrennes.