Vann

Rent vann er grunnlaget for alt liv. God forvaltning av våre vannressurser er derfor viktig. Ikke bare for å sikre et rikt og naturlig artsmangfold, men også for god drikkevannskvalitet, badevannskvalitet, god folkehelse, friluftsliv, sunn matproduksjon og fremtidig samfunnsutvikling.

Vann i Innlandet

Innlandet fylke har et totalt vannareal på 2 728 km2 og totalt 69 408 km elv. Elvene, bekkene og sjøene deles inn i hele 3 416 vannforekomster. Glomma, Lågen og Mjøsa og Trysilelva er store vassdrag i fylket.

Miljømål for vann

Gjennom vannforvaltningsarbeidet og regionale planer for vannforvaltning fastsettes miljømål for alt vann. Miljømålene skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet.

Planene viser hvordan miljøtilstanden er i dag, og hvilke tiltak som trengs for å forebygge, forbedre eller gjenopprette tilstanden der det er nødvendig.

Vannregioner

Mesteparten av Innlandet fylke sitt vannareal er i vannregion Innlandet og Viken, og de norske delene av Västerhavet vannregion. Vi har også mindre deler i vannregionene Trøndelag, Vestland, Møre og Romsdal og Bottenhavet.

Vannregionene er delt inn i mindre vannområder.

Tilstanden på vann i Innlandet

I Innlandet er 80 % av vannforekomstene i god eller svært god tilstand, og relativt lite påvirket. 

De fleste innbyggere har dermed god kvalitet på drikke- og badevann, mulighet for alle typer friluftsliv, sunn matproduksjon, et rikt og naturlig artsmangfold og god helse.

De resterende 20 % av vannforekomstene påvirkes slik at det går ut over kvaliteten på vannet. Landbruk og avløp er de største kildene til påvirkning på vannet i Innlandet.

Avrenning fra mindre avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller rensekravene, er registrert som en påvirkning på over 1000 vannforekomster.

Dårligere tilstand i Oslofjorden

De siste årene har tilstanden i Oslofjorden blitt kraftig forverret. Hovedårsaken til dette er økt nitrogeninnhold i fjorden som følge av utslipp fra avløp og jordbruk i elvene rundt Oslofjorden. Innlandet står for en betydelig andel av utslippene.

Innlandet bidrar til dette gjennom at vannet fra våre områder ender i Drammensvassdraget og Glomma, og til slutt i Oslofjorden.

Vi har derfor en stor oppgave de neste årene i å få redusert disse utslippene. Dette krever omfattende tiltak, spesielt i landbruket og i kommunalt og privat avløp.

Viktig for alle

Det er svært mange interesser knyttet til bruken av vannet, blant annet til drikkevann, energiforsyning, næringsformål, fritid og rekreasjon. Mange av elvene i Innlandet er regulert til produksjon av vannkraft.

Reguleringsmagasinene, med Mjøsa som det største, har også en viktig verdi ved at de reduserer de naturlige flommene i vassdragene vesentlig.

Nyttige kilder til informasjon om vann

Figurene under er hentet fra vann-nett.no, som eies av miljøforvaltningen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Systemet er stasjonert hos og driftes av Miljødirektoratet.

Andre nyttige kilder til informasjon om vann er: