Energibruk

Det er viktig med kunnskap om energibruk når man skal legge om til andre energikilder. Målet er å gå over til fornybare energikilder i størst mulig grad.

Høyt strømforbruk i Norge

Totalt elektrisitetsforbruk per innbygger er betydelig større i Norge enn i andre land.

En årsak til dette, er det store forbruket i kraftkrevende industri. En annen faktor er at elektrisitet brukes til oppvarming og varmtvann i større grad enn i andre land.   

Strømforbruket er forventet å stige også framover.

Mer fornybar energi

Kraftforsyningen i Norge er i hovedsak basert på fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solenergi.

Norsk kraftforsyning har den høyeste andelen av  fornybar energi og de laveste utslippene i Europa. 

Fornybare energikilder reduserer ikke mulighetene for produksjon senere, fordi de er basert på energi som alltid finnes, for eksempel vind, vann og sol. Fossil energi som olje, gass og kull er ikke fornybare ressurser.

Strømpris

De siste årene har strømprisene i Norge variert mellom svært lave og svært høye nivåer. Strømprisen har også variert mellom de fem ulike geografiske prisområdene, med størst forskjell mellom sør og nord. Prisene påvirkes av flere faktorer som vær, produksjonstall, kraftforbruk og kraftutveksling.

Kommunene kan sette krav

Kunnskap om energibruk er viktig når man skal effektivisere energibruken og/eller legge om til en annen energikilde, slik at man vet hvordan det påvirker økonomien og miljøet.

Kommunene og fylkeskommunen kan selv sette krav til energibruk i bygg og eiendom som er en del av deres egen virksomhet.

I lov om offentlige anskaffelser står det at stat, kommune og fylkeskommune skal gjøre innkjøp som bidrar til å redusere skader på miljøet og som fremmer klimavennlige løsninger.

Bytte fra fossil til fornybar energi

Energiomlegging er tiltak som innebærer at man skifter energikilde. Det kan for eksempel være å legge om fra oljefyring til fjernvarme. 

Fjernvarme er et system for oppvarming der energi fra en fjernvarmesentral overføres som varmt vann i isolerte rør til boligområder, en bydel eller en hel by. 

Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle hva som er det mest gunstige miljømessig. Hovedprinsippet er en omlegging fra fossil energi til fornybar eller klimanøytral energi. Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å bruke oljefyring som oppvarming:

Forskrift om forbud mot bruk av oljefyring