Arealbruk

Arealer er en begrenset ressurs, og måten arealer brukes på har mye å si for naturmangfold, klima, livskvalitet, produksjon og infrastruktur.

Et stort fylke med spennende landskap

Innlandet dekker et areal på over 52 000 km2, og et av Norges aller største fylker i areal. Innlandet er større enn hele Danmark.

Topografien er variert med alt fra fjell og varig snø og isdekt areal til frodige dalfører, store skogområder og intense landbruksområder.

Norges høyeste fjell Galdhøpiggen (2 469 moh.), Norges største innsjø Mjøsa (365 km2, 449 m dyp), Nord-Europas lengste gjel Jutulhogget (2,4 km lang) og Norges lengste vassdrag Glomma og Gudbrandsdalslågen setter sitt preg på landskapet og er i stor grad med på å forme regionen. 

Hvorfor er arealbruk viktig?

Areal er en begrenset ressurs, og måten arealer brukes på har mye å si for klima, livskvalitet, produksjon og infrastruktur. 

Ifølge en FNs naturpanel er arealendring den største trusselen mot naturmangfoldet i verden.

Arealtap og arealendring har blant annet store konsekvenser for naturmangfold, klimagassutslipp og klimatilpasning.

Det har også betydning for hva som er mulig og lovlig å gjøre ved utbygging av veier og i by- og stedsutvikling.

Skogfylket Innlandet

Innlandet hadde per 2021 om lag 50 % skog, 4 % jordbruksareal.

Det er store forskjeller i arealbruk mellom kommunene i Innlandet.

Skogarealet varierer fra ca. 10 % i Lom til 84 % i Elverum.

Store variasjoner i bebygd areal mellom kommunene

For å ha minst mulig negative klima- og miljøeffekter av arealbruk ser man ofte på muligheter for fortetting i allerede bebygd areal.

For Innlandet samlet sett ser vi at vi har litt under 2 % bebygd areal per 2021.

Også her er det stor variasjon mellom kommunene, og bebygd areal varierer fra ca. 0,4 % i Sjåk til 7,4 % i Vestre Toten.

Arealbruk i Innlandet i kart

Rapporten under viser statistikk for arealbruk i Innlandet.

For kart over arealbruk i Innlandet, se tilpasset kartside i InnlandsGIS .

Se også rapport for vernede områder i Innlandet på Innlandsstatistikk.no.