Bilparken

Bilparken i Innlandet består primært av kjøretøy som går på bensin og diesel. Andelen elbil er stigende, men den stiger langsommere enn ellers i landet.
 

Klimagassutslipp fra vegtrafikken

Regjeringen har en ambisjon om å halvere utslippene av klimagasser fra transportsektoren innen 2030 sammenlignet med 2005. For å nå målet, må vi over til transportmidler med null- og lavutslipp.

Det er stor gjennomfartstrafikk i Innlandet. Hovedforbindelsene mellom nord og sør, og øst og vest går gjennom fylket. Innlandet får derfor større utslipp fra vegtrafikken enn det bilparken i fylket isolert sett representerer.

Innlandet er landets mest spredtbygde fylke. Cirka 40 % av befolkningen bor utenfor byer og tettsteder.

Transportmiddel og drivstoff

Personbil er i stor grad det foretrukne og eneste mulige transportmiddelet for mange. Innlandet er det fylket som har flest personbiler som går på bensin eller diesel per 1 000 innbyggere.

Andelen bensin- og dieselbiler i Innlandet er høyere enn landet for øvrig, og andelen elbiler er mindre.

Sammen med Nordland, Troms og Finnmark har vi færrest antall elbiler (personbiler) per 1 000 innbyggere. Andelen elbiler i fylket vårt økte fra 4,8 % i 2020 til 9,7 % i 2022.

Dette viser at andelen er økende, men fortsatt lav. På landsbasis økte fra andelen elbiler fra 12,1 % i 2020 til 16,2 % i 2022.

Tall for din kommune eller region

I denne rapporten finner du tall for Innlandet fylke samlet, per region og for den enkelte kommune. I tillegg kan du se antall registrerte motorkjøretøy per 1 000 innbygger også i andre fylker.

Statistikken som fremgår av denne rapporten, viser oversikt over bilparken i Innlandet etter kjøretøytype og drivstoff. Den viser antall registrerte kjøretøy per 31. desember, og tallene publiseres om lag 13 uker ut i det påfølgende året.

 

Elbiler og ladepunkter

Rapporten viser tall fra kommunene i Innlandet. Den viser antall elbiler, antall elbiler per ladepunkt og antall offentlige ladepunkter (også beregnet per 1 000 innbyggere).

Offentlige ladepunkt er fra elbilforeningen. Her vises antall ladepunkt det aktuelle året, samt effekten på ladepunktene.

  • Normallading = 3,6–43 kW
  • Hurtiglading = 50–200 kW
  • Lynlading = >350 kW

Flest offentlige ladepunkter per elbil

Innlandet er spredtbygd, har et omfattende vegnett, men en forholdsvis lav andel elbiler. Se også rapporten «Bilparken i Innlandet».

Tall fra SSB, tabell 13227, viser at på landsbasis har Innlandet færrest antall elbil per ladepunkt – eller motsatt; flest offentlige ladepunkter per elbil.

Elbiler og ladbare hybrider trenger en infrastruktur for lading. Innlandet har stor gjennomfartstrafikk og antallet elbiler internt i fylket er økende. Det er viktig å fortsette utbyggingen av ladepunkter.

Rapporten under viser at andelen elbiler i kommunalt eierskap er økende, men det er store forskjeller i kommunene.