Bilparken

Bilparken i Innlandet består primært av kjøretøy som går på bensin og diesel. Andelen elbil er stigende, men den stiger langsommere enn ellers i landet.

Klimagassutslipp fra vegtrafikken

Regjeringen har en ambisjon om å halvere utslippene av klimagasser fra transportsektoren innen 2030 sammenlignet med 2005. For å nå målet, må vi over til transportmidler med null- og lavutslipp.

Det er stor gjennomfartstrafikk i Innlandet. Hovedforbindelsene mellom nord og sør, og øst og vest går gjennom fylket. Innlandet får derfor større utslipp fra vegtrafikken enn det bilparken i fylket isolert sett representerer.

Transportmiddel og drivstoff 

Innlandet er landets mest spredtbygde fylke. Cirka 40 % av befolkningen bor utenfor byer og tettsteder.

Personbil er i stor grad det foretrukne og eneste mulige transportmiddelet for mange. Innlandet er det fylket som har flest personbiler som går på bensin eller diesel per 1 000 innbyggere.

Andelen bensin- og dieselbiler i Innlandet er høyere enn landet for øvrig, og andelen elbiler er mindre.

Sammen med Nordland, Troms og Finnmark har vi færrest antall elbiler (personbiler) per 1000 innbyggere. Andelen elbiler i fylket vårt økte fra 3,3 % i 2019 til 4,8 % i 2020.

Dette viser at andelen er økende, men fortsatt lav. På landsbasis økte fra andelen elbiler fra 9,3 % i 2019 til 12,1 % i 2020.     

 

Tall for din kommune eller region

I denne rapporten finner du tall for Innlandet fylke samlet, per region og for den enkelte kommune. I tillegg kan du se antall registrerte motorkjøretøy per 1 000 innbygger også i andre fylker. 

Statistikken som fremgår av denne rapporten, viser oversikt over bilparken i Innlandet etter kjøretøytype og drivstoff. Den viser antall registrerte kjøretøy per 31. desember, og tallene publiseres om lag 13 uker ut i det påfølgende året. 

 

Elbiler og ladepunkter

Rapporten viser tall fra kommunene i Innlandet. Den viser antall elbiler, antall elbiler per ladepunkt og antall offentlige ladepunkter (også beregnet per 1000 innbyggere). 

Offentlige ladepunkt er fra elbilforeningen. Her vises antall ladepunkt det aktuelle året, samt effekten på ladepunktene.

  • Normallading = 3,6–43 kW
  • Hurtiglading = 50–200 kW
  • Lynlading = >350 kW

Flest offentlige ladepunkter per elbil

Innlandet er spredtbygd, har et omfattende vegnett, men en forholdsvis lav andel elbiler. Se også rapporten «Bilparken i Innlandet». 

Tall fra SSB, tabell 13227, viser at på landsbasis har Innlandet færrest antall elbil per ladepunkt – eller motsatt; flest offentlige ladepunkter per elbil.  

Elbiler og ladbare hybrider trenger en infrastruktur for lading. Innlandet har stor gjennomfartstrafikk og antallet elbiler internt i fylket er økende. Det er viktig å fortsette utbyggingen av ladepunkter. 

Rapporten under viser at andelen elbiler i kommunalt eierskap er økende, men det er store forskjeller i kommunene.