Trafikkulykker

I 2002 vedtok Stortinget en nullvisjon. Det er en visjon om ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken. Statistikk for vegtrafikkulykker er viktig for å beskrive trafikksikkerheten og utviklingen over tid.

Trafikkulykker med personskade

Statistikken omfatter alle vegtrafikkulykker med personskade som er rapportert til politiet. Det fremgår ikke av rapporten om ulykkene har skjedd på privat veg, riksveg, fylkesveg eller kommunal veg.  

Publiserte tall

Tallene som publiseres i rapporten er endelige, og oppdateres om lag fem måneder ut i det neste året. Selvmordssaker og ulykker som skyldes illebefinnende blir tatt ut. Der rapporten gir en valgmulighet for å vise antall ulykker, vil dette tallet også inkludere dødsulykkene. 

Tall for din kommune eller region

I tillegg til statistikk for Innlandet samlet, per region og per kommune, inneholder rapporten også noen oversikter for hele landet. Regionvalg er kun tilgjengelig for Innlandet. På enkelte visninger vil det være mulig å velge flere variabler for skadegrad, ulykker og trafikantgrupper. 

Mer informasjon

Statens vegvesens nettsider er det mulig å hente ut mer detaljert statistikk for vegtrafikkulykker.

Se Vegtrafikkulykker i Innlandet – rapport (PDF, 2 MB)