Næringsstruktur

Det er flest små foretak uten ansatte, og veldig få store bedrifter i Innlandet. De største næringene er jordbruk, skogbruk og fiske. 

Bedrifter i Innlandet

Om lag 8 % av det totale antallet bedrifter i Norge holder til i Innlandet. Ved inngangen til 2024 var det registrert rundt 49 000 bedrifter her. Dette er en økning på cirka 0,7 % fra året før. 

Jordbruk, skogbruk og fiske er store næringer i Innlandet 

De største næringene i Innlandet målt i antall bedrifter er jordbruk, skogbruk og fiske. Deretter kommer bygge- og anleggsvirksomheter og varehandel. 

Jordbruk, skogbruk og fiske i Innlandet står for om lag 22 % av landets totale antall bedrifter innen disse næringene. Antall bedrifter innen primærnæringene i Innlandet har imidlertid en fallende tendens, og det har vært en nedgang på cirka 9 % siden 2016.

Flest små bedrifter uten ansatte 

69 % av alle bedriftene i Innlandet er små foretak uten ansatte. Mindre enn 1 % er store bedrifter med mer enn 100 ansatte. De fleste store bedriftene er lokalisert i Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Ringsaker kommuner. 

 

Konkurser i Innlandet 

I Innlandet i 2023 var det 193 konkurser. Det var flest konkurser innen serveringsvirksomheter og bygg- og anleggsbransjen.

 

Rapporten under viser ukentlig og kvartalsvis statistikk over antall konkurser i Innlandet fordelt på næring og kommune.

 

Nyetablerte foretak

De fleste nyetablerte foretak er små bedrifter uten ansatte.

I 2021 hadde Innlandet 5 % av antall nyetablerte foretak i Norge. Det var 4 098  nyetablerte foretak i Innlandet i 2021.

Flere bedrifter enn gjennomsnittet overlever i Innlandet

I Innlandet har om lag 32 % av virksomhetene som ble etablert i 2013, overlevd i fem år.  Overlevelsesraten i Innlandet er dermed noe høyere enn i Norge generelt, hvor den er 28 %. 

 

Verdiskaping Innlandet

Verdiskapingen i Innlandet målt som bruttoprodukt var på omtrent 146 milliarder i 2018. Det tilsvarer 378 716 kroner per innbygger og 846 998 kroner per sysselsatt.

Verdiskaping i Innlandet utgjør cirka 6 prosent av den totale verdiskapingen i Norge.

Den største næringen med tanke på verdiskaping er helse- og omsorgstjenester som står for 18 % av den totale verdiskapingen i Innlandet. Deretter kommer varehandel, offentlig administrasjon, bygge- og anleggsvirksomhet og industri. Totalt utgjør de nevnte næringsgruppene om lag 56 % av den totale verdiskapingen I Innlandet.