Trygge innlendinger

Folkehelseundersøkelsen gir oss ny informasjon om befolkningen i Innlandet.

Kvinne som er glad i snøen - Klikk for stort bildeGlad kvinne i snøen

En stor andel av Innlandets innbyggere opplever trygghet i nærmiljøet. 

På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyr ikke trygg i det hele tatt og 10 betyr svært trygg, viser folkehelseundersøkelsen at gjennomsnittlig opplevelse av trygghet hos innbyggerne ligger på 9. Dette betyr at de aller fleste opplever svært god trygghet i nærmiljøet. 

Folkehelseundersøkelsen i Innlandet 2023 kommer med oppdatert kunnskap om befolkningen i Innlandet på svært mange områder som er viktige for å kunne måle sosial bærekraft. 

Folkehelsearbeid og sosial bærekraft

Folkehelsearbeidet har mye til felles med den sosiale dimensjonen i FNs bærekraftsmål, hvor begge deler handler om en samfunnsutvikling som

  • setter menneskelige behov i sentrum
  • gir sosial rettferdighet og like livssjanser til alle
  • legger til rette for at alle mennesker som bor i lokalsamfunnet, kan påvirke forhold i nærmiljøet og ellers i kommunen
  • legger til rette for deltakelse og samarbeid

Sosialt bærekraftige lokalsamfunn

Sosialt bærekraftig samfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø.

Folkehelseundersøkelsen i Innlandet 2023 ser på alle disse indikatorene.

Tillit

På en skala fra 0 (kan ikke være for forsiktig) til 10 (folk flest er til å stole på) svarer et gjennomsnitt i Innlandet 6,7. 

Innbyggere med høyere utdanning oppgir i større grad tillit enn innbyggere med lavere utdanning, og de eldre oppgir større grad av tillit enn de yngre.

Trygghet

På samme skala fra 0 (ikke trygg i det hele tatt) til 10 (svært trygg) er gjennomsnittet i Innlandet på 9 på trygg i nærmiljøet, men det er forskjeller mellom regionene i Innlandet.

Igjen ser vi at de med høyere utdanning oppgir at de er tryggere i nærmiljøet enn de med lavere utdanning, og de eldre oppgir at de er tryggere i nærmiljøet enn de yngre. 

Tilhørighet

Igjen på samme skala fra 0 til 10, fra ikke tilhørighet overhodet til sterk grad av tilhørighet, er gjennomsnittet i Innlandet på 7,1 på stedstilhørighet. 

Det er små forskjeller mellom regionene. De eldre oppgir i større grad stedstilhørighet enn de yngre.

Se resultatene for din kommune

Våren 2023 ble det gjennomført en omfattende folkehelseundersøkelse i Innlandet. 

Undersøkelsen gir ny, lokal kunnskap, som kan bidra til å forbedre folks livskvalitet, trivsel og helse. 25 252 personer svarte på folkehelseundersøkelsen, som ble gjennomført i samarbeid med Folkehelseinstituttet.  

Undersøkelsen viser resultater på fylkes- og kommunenivå. 

Les mer og se resultater fra folkehelseundersøkelsen i Innlandet 2023 på innlandsstatistikk.no