16 000 flere innlendinger i 2050 

I juli kom de ferske folketallsprognosene fra SSB. De viser en folketallsvekst i Innlandet på 4 prosent.

Barn hender farger - Klikk for stort bildeOm prognosene slår til blir vi 16 000 flere innbyggere i fylket frem mot 2050, i alt 387 000 personer. Det er estimatet ifølge hovedalternativet, som anses som mest sannsynlig.  

Den største veksten i Norge ventes i Viken, Oslo, Agder, Rogaland og Trøndelag. Der ventes en folketilvekst på over 10 prosent, og hele 19 prosent i Viken frem mot 2050. Innlandets tilvekst på 4 prosent er på nivå med det som ventes i Møre og Romsdal og Troms og Finnmark. I Nordland ventes det en folketallsreduksjon på 2 %. Samlet sett vil Norge ha en vekst på 11 prosent. 

Innvandring og tilflytting bidrar med vekst 

Veksten i Innlandet vil komme fra både tilflytting fra utlandet (innvandring) og andre fylker. Blant fylkene er det kun Innlandet, Viken, Agder samt Vestfold og Telemark som vil få mer tilflytting enn fraflytting fra de andre fylkene. Det er forventet at den største fraflyttingen innad i Norge skjer fra Oslo. 

Betydelig fødselsunderskudd  

I vårt fylke ventes det 30 000 flere døde enn fødte i perioden 2022-2050, og med det har vi landets største fødselsunderskudd. Innlandet har en høy andel eldre i befolkningen, og det fødes færre barn.  

Forskjeller blant kommunene 

Det fremskrives vekst i de største byene. Det er hovedsakelig en konsekvens av at flere flytter og innvandrer til byene og bynære strøk. Mange distriktskommuner vil oppleve en reduksjon i folketallet. 

Det ventes folketilvekst i 21 av Innlandets 46 kommuner frem mot 2050 i hovedalternativet. Høyest vekst i antall personer ventes i Hamar (4 646), Lillehammer (3 460), Stange (3 131), Ringsaker (2 430) og Gjøvik (2 231).  

Høyest prosentvis vekst ventes i Stange (14,8 %), Hamar (14,5 %), Vang (13,4 %), Åmot (13,2 %) og Lillehammer (12,2 %) frem mot 2050. Lavest vekst fremskrives blant kommunene i Nord-Gudbrandsdalen. 

Kun i 6 av Innlandets kommuner forventes det folketilvekst blant personer i arbeidsfør alder (20-66 år). Det er Vang, Åmot, Hamar, Stange, Lillehammer og Stor-Elvdal. 

Sterk aldring i distriktene 

Aldringen vil være særlig sterk i distriktene. Det skyldes at mange unge voksne flytter til sentrale strøk og får sine barn der, mens de eldre blir værende i distriktene. Innbyggerne i distriktskommunene er også relativt gamle allerede i dag, og levealderen øker.  

Noen kommuner skiller seg ut ved å ha en høy vekst av barn i alder 0-12 år. Det er Åmot (23 %), Engerdal (21,8 %) og Grue (19,2 %). 

Usikre tall 

Alle framskrivinger av framtidige folketall er usikre, men vi vet mye om kommunenes befolkning på kort sikt – de fleste av oss vil til neste år være ett år eldre og bo på samme sted. Usikkerheten øker jo lenger fram i tid vi ser, og når vi framskriver for mindre grupper, for eksempel enkelte aldersgrupper i en kommune.  

Befolkningsframskrivinger er en forenkling av virkeligheten, og avvik kan skje på grunn av uventede begivenheter. Det kan for eksempel etableres en stor bedrift eller åpne en ny vei, som betyr økt folketilvekst i en kommune. Det kan også komme flyktningestrømmer, som ikke var ventet.  

Prognosene som kom i dag framskriver en litt svakere folketallsutvikling, enn det den forrige framskrivning gjorde, som ble utarbeidet i 2020. For Innlandet ventes flere kommuner å få negativ folketallsutvikling frem mot 2050, enn det som ble forutsagt for to år siden.  

Viktig å følge utviklingen 

Den fremtidige befolkningsutviklingen er et viktig grunnlag for politikk og planlegging på flere samfunnsområder. For de fleste kommuner sees det å opprettholde eller øke folketallet som en viktig premiss for å ha og kunne utvikle levende byer og distrikter.  

Befolkningens størrelse setter rammene for tilgangen til arbeidskraft og etterspørselen etter tjenester. Den fremtidige aldersfordelingen sier noe mer spesifikt om etterspørsel etter utdannings- og studieplasser, andel i yrkesaktiv alder og behov for helse- og sosialtjenester. Videre vil forventet befolkningsvekst være avgjørende for beslutninger knyttet til boligbygging og arealbruk. 

Politikere og samfunnsplanleggere må vurdere hva som skal til for at vi, tjenestene våre, arbeidsmarkedet og samfunnet i sin helhet er klar for en fremtid hvor aldring og forskjeller mellom kommuner er dominerende utviklingstrekk.     

Finn tall for din kommune 

Bruk statistikkrapporten på Innlandsstatistikk. Nederst vil du der finne folketallsprognoser for Innlandet og alle Innlandets kommuner. 

Du kan sammenlikne utviklingen i egen kommune med andre kommuner, eller Innlandet med andre fylker. Rapporten viser også prognoser for befolkningssammensetning. Det er derfor mulig å se forventet antall og andeler kvinner og menn i ulike aldersgrupper.