Kommuneregnskap

Kommunene i Innlandet forvalter samlet sett om lag 36 milliarder kroner. De største inntektene til kommunene er rammetilskudd fra staten og skatt på inntekt og formue.

Ansvar for viktige tjenester

I Norge er en stor del av de offentlige velferdsgodene delegert til kommunen. 

Kommunene har ansvaret for noen av de viktigste tjenestene i innbyggernes hverdag. 

De største tjenesteområdene til kommunene omfatter helse og omsorg, grunnskole og barnehager. 

Stort behov for offentlige tjenester i Innlandet

Kommunene i Innlandet har generelt sett et større utgiftsbehov enn gjennomsnittet for landet. 

Det vil si  at de som bor i Innlandet har større behov for offentlige tjenester enn gjennomsnittet i Norge. 

I tillegg er gjennomsnittlig skattebidrag per innbygger i Innlandet lavere enn gjennomsnittet for landet. Det henger blant annet sammen med at det er en høy andel eldre og uføre i Innlandet.

Rapportene under inneholder økonomiske nøkkeltall for kommuner (KOSTRA). Du finner også tall for skatt og utgiftsbehov som inngår i inntektssystemet (Grønt hefte).