Nyttige kommunedata

I dette kartet finner du en rekke nyttige lenker til statistikk, data, evalueringer og fakta om kommuner i Innlandet.

Lenkene går til SSBs Kommunefakta og Kommuneareal, KS Kommunestatus, Statsforvalterens kommunebilder, NRKs klimaberegninger for 2100 per kommune, Miljødirektoratets kommuneoversikt over klimagassutslipp, Sabimas Naturkampen, og NIBIOs jordsmonnstatistikk. Se nærmere beskrivelse under kartet.

Velg din kommune i kartet, og velg deretter hvilken lenke du vil følge, så kommer du rett til statistikken for din kommune. 

NRKs klimaberegninger for 2100

Hvordan blir klimaet i din kommune? NRK har kartlagt hvordan fremtidens klima blir i alle norske kommuner fram mot år 2100, ifølge forskernes beregninger.

SSB kommunefakta

SSBs Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå.

Her finner du statistikk med infografikk om befolkning, arbeid og utdanning, kultur, bebyggelse og transport, samt økonomi.

SSB kommuneareal

SSBs Kommuneareal gir en rask og enkel oversikt over hvordan arealet i din kommune er fordelt.

KS Kommunestatus

KS har laget visualiseringer basert på tabeller fra SSB, som skal si noe om:

  1. God oppvekst og godt liv
  2. Klima- og miljøvennlig utvikling
  3. Attraktive steder og byer
  4. Mangfold og inkludering

Det ligger også statistikk over areal og befolkningstall i KS Kommunestatus.

Statsforvalterens kommunebilder

Kommunebildene er et verktøy Statsforvalteren utarbeider årlig.

Kommunebildene tar utgangspunkt i ROS-analyser fra hvert område Statsforvalteren gjennomfører tilsyn eller er tillagt ansvar i lov eller forskrift.

Vurderingene bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. 

Fargekoder gir en rask oversikt over vurderingene for hvert enkelt område. 

Miljødirektoratets kommuneoversikt over klimagassutslipp 

Se utslippsregnskap av de tre klimagassene CO₂, metan (CH₄) og lystgass (N₂O) fordelt på ni sektorer, for din kommune. 

Naturkampen

Miljøorganisasjonen Sabima har sammenstilt statistikk som viser i hvilken grad kommunene ivaretar naturmangfold i Norge. 

Det er 15 indikatorer som brukes for å lage en rangering. Resultatet i Naturkampen er gitt ut fra kunnskap som er tilgjengelig hos Statistisk sentralbyrå og i andre nasjonale databaser.

I tillegg er tre indikatorer basert på tall fra Miljødirektoratet og tre andre indikatorer på en spørreundersøkelse sendt ut til alle kommuner fra Sabima (Kilde: sabima.no).

NIBIOs jordsmonnstatistikk

Norsk Insititutt for Bioøkonomi (NIBIO) produserer hvert år statistikk som gir arealtall for ulike jordtema basert på utført jordsmonnkartlegging.

Statistikken produseres for alle kommuner hvor jordsmonnkartlagt areal er større enn 50 % av fulldyrka jord og overflatedyrka jord i AR5.

AR5 står for arealressurskart tilpasset målestokk 1:5000, og viser arealressursene med vekt på produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk.

Det er et detaljert, nasjonalt heldekkende datasett, der landareal er delt inn etter arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold (kilde: nibio.no).