Fylkeskommuneregnskap

Innlandet fylkeskommune forvalter om lag 7 milliarder kroner. De største inntektskildene er rammetilskudd og skatt på inntekt og formue.

Ansvar for viktige samfunnsoppgaver

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver som er for store til at hver kommune i et fylke kan klare dem alene, eller saker som går på tvers av kommunene.

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring, fylkesveger, kollektivtrafikk, samfunnsplanlegging, klima og miljø, kulturarv, næringsutvikling, kultur, tannhelse og folkehelse. 

Innlandet fra 1.1.2020

Innlandet fylkeskommune ble opprettet fra 1.1.2020 etter sammenslåingen av tidligere Hedmark og Oppland fylkeskommuner. 

Data for tidligere Hedmark og Oppland fylkeskommuner er tilgjengelig på SSB sine sider.  

Rapportene under inneholder økonomiske nøkkeltall for fylkeskommuner (KOSTRA). Du finner også tall for skatt og utgiftsbehov som inngår i inntektssystemet for fylkeskommuner (Grønt hefte).