Frivillighet

Frivillighet er viktig for inkludering og integrering, for utvikling og læring, for helse, livskvalitet og lokalsamfunn.

Frivillighet dekker mye. Det finnes frivillighet innenfor en rekke ulike typer organisasjoner og tema, og med ulike størrelser, sammensetninger, ambisjonsnivåer, og aktivitets-/involveringsnivå.

Frivillighetsmeldingen fremhever bred deltagelse som det overordnede frivillighetspolitiske målet (Kulturdepartementet: Meld. St. 10 (2018-2019).

Lag og foreninger representerer viktige arenaer for sosialt samvær og tilhørighet, og de gir barn og ungdom en annen type læring og erfaringer enn den skolen representerer.

Viktig for inkludering

Frivillighet kan ha en viktig betydning også for inkludering, og for å forhindre utenforskap. Det å delta aktivt inn i en frivillig organisasjon kan være en viktig arena for sosialt samvær og tilhørighet, samt være en viktig arena for å utvikle ferdigheter og kompetanse, eller få relevant erfaring som kan være nyttig i arbeid- eller utdanningssammenheng.

Frivillighet kan spille en viktig rolle for inkludering og forhindring av utenforskap både gjennom effektene av det organisasjonene søker å gjøre for andre, og for medlemmene som deltar aktivt i de frivillige organisasjonene.

Frivillighet i Innlandet

Det var i februar 2022 registrert totalt 115 081 frivillige lag og foreninger i hele landet. Tilsvarende tall for Innlandet var 9457. Frivillige lag i Innlandet utgjør om lag 8 prosent av alle registrerte frivillige lag i Norge.

Innlandet har flest lag og foreninger innenfor kategorien idrett, kunst og kultur, rekreasjon og sosiale foreninger.

I den voksne befolkningen i Innlandet (over 16 år) oppgir 47 prosent at de er aktive medlemmer i en frivillig organisasjon i 2020, mens 53 prosent oppgir at de ikke er aktive medlemmer. Dette er det samme som for landsgjennomsnittet.

Men, i Innlandet er hele 1 av 5 av de som er aktive, aktive i to eller flere frivillige organisasjoner. Her er Innlandet på landstoppen.

Er man først aktiv i frivilligheten i Innlandet, deltar man ofte på flere arenaer.

Innlandet er også på topp i landet når det gjelder andelen som oppgir at de har utført gratisarbeid for organisasjoner.