Holdninger til innvandrere

Innvandring er viktig for Innlandet. Personer med innvandrerbakgrunn opplever mer diskriminering enn andre i befolkningen. I Innlandet har de fleste positive holdninger til innvandrere, men ikke alle.

Diskriminering i arbeidslivet

Flere forskningsstudier og undersøkelser viser at innvandrere blir diskriminert i arbeidslivet.

Sannsynligheten for å bli innkalt til jobbintervju er lavere for personer med utenlandsk klingende navn og muslimsk tilhørighet enn for andre, selv når de er like godt kvalifisert for jobben.

9 av 10 personer i Innlandet mener at alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn.

Ikke like mange mener at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv. 8 av 10 personer i Innlandet er enig i denne påstanden.

Holdningene blir mer positive

Nordmenns holdninger til innvandring og innvandrere blir stadig mer positive.

Andelen som mener at det bør bli lettere å få opphold i Norge øker. I tillegg ser færre på innvandrere som en kilde til utrygghet, og flere har blitt positive til arbeidsinnvandring.

Innlandet skiller seg lite ut

Innlendinger har stort sett de samme holdningene til innvandrere som befolkningen ellers i Norge, men det er noen forskjeller.

Det er litt flere i Innlandet enn i resten av landet som sier at det vil være ubehagelig å få innvandrere som svigersønn eller svigerdatter.

I Innlandet er det litt færre enn i resten av landet som har daglig kontakt med innvandrere.

60 % av innlendinger er uenig i at innvandrere bør prøve å bli så like nordmenn som mulig. Det er en litt høyere andel enn i de andre landsdelene.