Ungt utenforskap

Unge som står utenfor arbeid, utdanning og opplæring kan være et problem for samfunnet og den enkelte. Mange unge i utenforskap har lav utdanning, svak sosioøkonomisk bakgrunn og psykiske helseproblemer.

Utenforskap kan gi utfordringer

Arbeid og utdanning er ofte en kilde til sosiale relasjoner, læring og identitet.

Kortvarig utenforskap trenger ikke å være problematisk, men utenforskap over tid kan gi psykiske helseutfordringer og utdatert kompetanse som gjør det vanskeligere å komme inn på arbeidsmarkedet.

Utenforskap i ung alder kan gi langvarig svak tilknytning til arbeidsmarkedet.

Store forskjeller i Innlandet

De siste ti årene har andelen personer i alder 15–29 år som verken deltar i arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak ligget på mellom 10 og 11 % i Innlandet.

Det er store forskjeller mellom kommunene i Innlandet. I 2022 varierte andelen mellom 5 % i Lesja og 18 % i Stor-Elvdal.

Større utenforskap blant unge innvandrere

Blant personer med innvandrerbakgrunn er det en større andel unge i utenforskap enn i befolkningen ellers.

I 2022 var 21 % av innvandrere i alderen 15–29 år utenfor arbeid, utdanning og tiltak i Innlandet.