6. Rent vann og gode sanitærforhold

Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 6 har som mål å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. 

I Norge har over 99 % tilgang til rent vann, men globalt har bare 71 % av verdens befolkning  tilgang til trygge vannkilder (SSB.no; FN.no) men befolkningsvekst og klimaendringer fører til at vannmangelen øker mange steder (FN.no).

Det er viktig at verden beskytter og restaurerer drikkevannskildene vi allerede har, slik at alle kan ha tilgang til rent drikkevann. Vi må også investere i nye vann- og sanitæranlegg i regionene der disse mangler.

Status for mål 6 i Innlandet

Det er mye rent vann i Innlandet. Et godt vannmiljø fremmer friluftsliv, opplevelseskvalitet, bolyst, reiselivsutvikling, næringsutvikling, folkehelse og samfunnssikkerhet.

For å ha bærekraftig forvaltning av vannet, må vi finne en balanse mellom godt vannmiljø og viktige samfunns- og brukerinteresser.

Et godt vannmiljø er viktig for å ivareta vannet som ressurs for framtidige generasjoner. Selv om vi har mye godt og rent vann i Innlandet, må vi hele tiden jobbe for å beholde dette, og forbedre vannkvaliteten der den ikke er tilfredsstillende.

En stor påvirkning på vannkvaliteten i fylket er næringstilførsel. 

Avrenning

Tilførsel av næringsstoffer, partikler og bakterier kan påvirke vannkvaliteten ved å føre til økt algevekst, gjengroing, redusert oksygennivå og dårlig hygienisk kvalitet. Avrenning av vegsalt, metaller og organiske miljøgifter påvirker også vannmiljøet negativt.

Klimaendringer kan gi utfordringer

Det forventes at klimaendringene vil medføre en økt avrenning til vassdragene våre. Klimaendringene vil kunne skape store utfordringer i forhold til eksempelvis drikkevannsforsyning, rehabilitering av ledningsnett både for drikkevann, avløpsvann og overvann, hydraulisk kapasitet på renseanleggene og strengere krav til erosjonsforebyggende tiltak i landbruket.

Avrenning fra vei

Avrenning fra veg og vegprosjekter kan påvirke vannkvaliteten. De største problemene er avrenning av partikler og miljøgifter fra anleggsområdet eller den ferdige vegen. Vegtrafikk er også en av de største kildene til mikroplast i Innlandet, pga. slitasje av bildekk. De vanligste forurensningene er tungmetaller, rester fra ufullstendig forbrenning fra bileksos og salt fra vinterdriften av vegen.

Her finner du statistikk om mål 6:

Kunnskap og statistikk om vann i Innlandet ligger i kapittel 3 i Kunnskapsgrunnlaget for Innlandsstrategien.

Se også undertemaet om vann her i Innlandsstatistikk.

Vann-nett.no er en portal som viser generell informasjon om hvilke vannregioner vi har innenfor Innlandet, areal for ulike typer forekomster av vann, samt tilstand på overflatevann. 

SSB viser hvordan Norge ligger an på globale og nasjonale indikatorer for bærekraftsmålene. De nasjonale indikatorene er ment å supplere de globale indikatorene.

Bærekraftshjulet og innlandsstatistikk.no - Klikk for stort bildeInnlandsstatistikk informerer om bærekraftsmålene