Tall for pendling på Innlandsstatistikk

Viste du at innpendlingen til by-kommunene øker?

Liten sykkel i snø - Klikk for stort bildeSykkel i snø

Nå finner du et nytt undertema på Innlandsstatistikk om pendling.  

Mange pendler til nabokommunen

Statistikkrapporten om pendling viser et generelt bilde av at sentrale strøk som Hamar, Gjøvik og Lillehammer har flere arbeidsplasser i kommunen enn innbyggere. De sysselsatte kommer altså reisende til arbeidsplassen utenfra, hovedsakelig fra nabokommuner.

Sysselsatte med bosted i distriktskommunene har i økende grad arbeidssted i større kommuner, som stimulerer til økende utpendling. 

I Hamarregionen og Gjøvikregionen er det stor pendlingsaktivitet innenfor regionenes grenser. 

Statistikkrapporten viser tall for 1) forskjellen mellom bo- og arbeidssted og 2) pendling:    

Bo- og arbeidssted

Forskjellen mellom bo- og arbeidssted viser forholdet mellom sysselsatte som bor og arbeider i samme kommune og graden av inn- og utpendling. Én person kan ha både bo- og arbeidssted i samme kommune. 

Tallene viser om kommunen har et stort bo- og arbeidsmarked innenfor egne kommunegrenser, eller om man i høyere grad er avhengig av arbeidsmarkeder utenfor egen kommune. 

Pendling

Med pendling menes at man har bosted i en kommune og arbeider i en annen. Tallene viser forholdet mellom hvor mange som inn- og utpendler. Tallene sier altså noe om daglige arbeidsreiser inn og ut av en kommune, men ikke hvor stor andel som arbeider i samme kommune som de bor. 

Pendlingstallene viser også hvor de sysselsatte har sitt arbeidssted, det vil si hvor pendlerne reiser hen.   

Tallgrunnlaget til rapporten tar ikke hensyn til enkeltpersoners reisetid eller -måte eller omfanget av hjemmekontor / annet arbeidssted enn der hvor man er ansatt. 

Man kan derfor ikke fastslå den faktiske reisemengden nøyaktig, men tallene gir en indikasjon.

Illustrasjon av pendlingsstrømmer

Under statistikkrapporten viser vi også en illustrasjon av pendlingsstrømmenene i et såkalt FlowmapBlue. Det brukes til å vise hvor utpendlere reiser hen og hvor innpendlerne kommer fra. 

Illustrasjon av pendlingsstrømmer - Klikk for stort bildeIllustrasjon av pendlingsstrømmer fra Kongsvinger FlowMapBlue

Størrelsen på de gule/røde strekene viser hvor mye pendling det er, slik at de tykkeste strekene viser de største pendlingsstrømmene. 

Det er også mulig å få et enkelt bilde av om pendlingen er størst til eller fra to spesifikke kommuner, for eksempel om det er størst pendling fra Hamar kommune til Lillehammer kommune eller omvendt vei. Det vises av størrelsen på strekene og hvilken retning de beveger seg i. 

Du trykker på de gule prikkene på kortet for å få opp de spesifikke pendlingsstrømmene for den kommunen. 

Merk at kartet viser pendlingen mellom kommuner og ikke enkeltbyer og steder. Det er kommunesentrene som er brukt som utgangspunkt for plassering av de gule prikkene, da det er her det typisk bor flest folk i kommunen. 

Du bør bruke statistikkrapporten hvis du ønsker spesifikke tall og grafer for pendling og bo- og arbeidsmarked. Kartet kan brukes for som en enkel illustrasjon av pendlingsstrømmene mellom kommunene. 

Finn tallene for din kommune

Her finner du tallene for pendling på Innlandsstatistikk