84 eldre for hvert ekstra barn i barnehagealder

Innen 2050 vil det være 84 seniorer (80 år og eldre) for hvert ekstra barn i alderen 1-5 år i Innlandet.

Barn holder opp skilt med tallet 1, mens mange eldre står bak med tallet 84 - Klikk for stort bilde84 flere seniorer for hvert ekstra barnehagebarn KI-generert

84 seniorer per ekstra barn i barnehagealder

Per 1.1.2024 finnes det 16 451 barn i alderen 1-5 år. Fra SSBs hovedalternativ i befolkningsfremskrivningene forventes det at det sammenlignet med i dag vil være 310 flere barn i barnehagealder.

Samtidig har vi i dag 22 494 personer som er over 80 år i Innlandet, og dette tallet er forventet å stige med 25 922 sammenlignet med i dag, ifølge SSBs framskrivninger. 

Om framskrivningene stemmer, vil det for hvert ekstra barn i Innlandet i alderen 1-5 år,  være 84 flere seniorer. Dette er et poeng som ble trukket frem fra NAVs statistikksjef, Ulf Andersen, under Agenda Innlandet konferansen 2024.

Ser vi kun på andelene totalt, vil det være nesten 3 ganger så mange personer over 80 år som det er i alderen 1-5 år i 2050. 

Høyest andel eldre i Innlandet

Innlandet er fylket i Norge med høyest andel eldre i Norge. 21 % av befolkningen i Innlandet er over 67 år.  Andelen eldre var på 17 % i 2013. Prognoser fra SSB tilsier at andelen eldre kommer til å øke ytterligere frem mot 2050. Da forventes andelen eldre å være oppe på 28 % 

Lavest andel barn og unge

Vi er også fylket med lavest andel barn og unge.  I dag er det 19 % barn og unge under 18 år, og denne andelen har gått ned fra 22 % i 2013. Fra 2019 har andelen barn og unge vært lavere enn andelen eldre. 

For Norge som helhet forventes det at vi vil se samme utvikling innen 2030. 

Se mer om aldersfordelingen i Innlandet og Innlandets kommuner under “Alder” her i Innlandsstatistikk, og prognoser under Befolkningsutvikling

Det er forventet at andelen barn og unge vil fortsette å gå ned, og prognosene tilsier at andelen vil være 18 % i Innlandet innen 2050.

Hvorfor har vi en høy og voksende andel eldre i Innlandet?

Det er flere grunner til at vi har en høy andel eldre i Innlandet. Én av hovedårsakene er at vi lever lengre i dag enn vi gjorde tidligere. Det at vi blir stadig flere som blir eldre, og at vi som blir eldre lever stadig lengre, gjør dette til en voksende aldersgruppe i befolkningen. Dette er et tegn på at vi har stadig bedre helse og lever stadig bedre liv (kilde: regjeringen.no).

En annen viktig årsak er at vi får færre barn i dag enn vi gjorde tidligere. Derfor blir andelen barn og unge lavere. 

I Innlandet har gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende økt. Kvinner i Innlandet føder færre barn enn gjennomsnittet av norske kvinner. I tillegg har mange av kommunene i Innlandet opplevd en reduksjon i antallet kvinner i alderen 20-39 år. Av Innlendingene som får barn, får stadig færre mer enn to barn. 

I Innlandet fødes det færre enn det dør. I Innlandet har vi derfor det som kalles fødselsunderskudd.  

Forventede endringer i befolkningssammensetningen er viktig for å kunne planlegge riktig for arbeidsliv og tjenester. Om det tilrettelegges for det, kan eldre også inngå som en viktig ressurs i lokalsamfunnene. 

Vil du se mer om fødselsunderskudd, befolkningsprognoser og aldersgrupper i Innlandet? Gå til temaet «Befolkning» her i Innlandsstatistikk.