Om målene

Innlandet skal bidra til at vi når bærekraftsmålene.

Verktøy for arbeid med bærekraftsmålene

I samarbeid med Statistisk sentralbyrå har KS utviklet en klassifiseringsmodell – en taksonomi – som gjør det enklere for kommuner, fylkeskommuner og andre å måle egen innsats i arbeidet med FNs bærekraftsmål.

Les mer om taksonomien på KS sine nettsider

FNs bærekraftsmål i Innlandet

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål, som gjelder alle land i hele verden, både fattige og rike.

Fylkeskommuner og kommuner er nøkkelaktører for å realisere bærekraftsmålene i Norge. De er nærmest befolkningen, lokale bedrifter og organisasjoner. Samtidig har de ansvar tjenester og oppgaver som påvirker befolkningens levekår og utviklingsmuligheter.

Innlandsstrategien og regionale planer

I Innlandsstrategien ligger det mål og satsingsområder som skal bidra til at Innlandet får en bærekraftig utvikling og blir et enda bedre samfunn for de som bor her.

De langsiktige målene i Innlandsstrategien er:

  1. Bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser
  2. Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder
  3. At aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet

Innlandsstrategien fastsetter fire satsingsområder i årene fremover:

  • Innbyggere
  • Innovasjon
  • Inkludering
  • Infrastruktur

Bærekraftsmålene er forankret innen hvert av disse.

Gå til Innlandsstrategien 2020-2024

Regionale planer

I Innlandsstrategien er det vedtatt tre regionale planer som alle skal bidra til at Innlandet realiserer bærekraftsmålene:  

Dette er planer som Innlandet fylkeskommune utarbeider sammen med andre aktører i innlandssamfunnet.

Du finner også øvrige gjeldende planer og strategier for Innlandet på disse nettsidene. 

Ny Innlandsstrategi

Ny Innlandsstrategi 2024-2028 er under utarbeidelse. Både kunnskapsgrunnlaget og den nye Innlandsstrategien baserer seg på bærekraftsmålene. 

Gå til kunnskapsgrunnlaget for ny Innlandsstrategi

 Gå til høringsutkastet for ny Innlandsstrategi

Relevante ressurser og verktøy

Bærekraftshjulet og innlandsstatistikk.no - Klikk for stort bildeInnlandsstatistikk informerer om bærekraftsmålene