Om målene

Fylkeskommuner og kommuner er nøkkelaktører for å realisere bærekraftsmålene i Norge.

Verktøy for arbeid med bærekraftsmålene

I samarbeid med Statistisk sentralbyrå har KS utviklet en klassifiseringsmodell – en taksonomi – som gjør det enklere for kommuner, fylkeskommuner og andre å måle egen innsats i arbeidet med FNs bærekraftsmål.

Les mer om taksonomien på KS sine nettsider

FNs bærekraftsmål i Innlandet

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål, som gjelder alle land i hele verden, både fattige og rike.

Fylkeskommuner og kommuner er nøkkelaktører for å realisere bærekraftsmålene i Norge. De er nærmest befolkningen, lokale bedrifter og organisasjoner. Samtidig har de ansvar tjenester og oppgaver som påvirker befolkningens levekår og utviklingsmuligheter.

Vi presenterer på disse nettsidene fakta om målene i Innlandet, og ser på hvordan Innlandet fylkeskommune arbeider mot målene i dag.

Innlandsstrategien og regionale planer

Regjeringen forventer at fylkeskommunene arbeider aktivt med bærekraftsmålene, både når det gjelder planlegging for fremtiden og i arbeidet som pågår per i dag. Fylkestinget i Innlandet har besluttet at bærekraftsmålene skal innarbeides i Innlandsstrategien.

I Innlandsstrategien ligger det mål og satsingsområder som skal bidra til at Innlandet får en bærekraftig utvikling og blir et enda bedre samfunn for de som bor her.

De langsiktige målene i Innlandsstrategien er:

  1. Bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser
  2. Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder
  3. At aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet

Innlandsstrategien fastsetter fire satsingsområder i årene fremover:

  • Innbyggere
  • Innovasjon
  • Inkludering
  • Infrastruktur

Bærekraftsmålene er forankret innen hvert av disse.

Nye regionale planer

I Innlandsstrategien er det vedtatt tre regionale planer som alle skal bidra til at Innlandet realiserer bærekraftsmålene:  

  • Regional plan for det inkluderende Innlandet
  • Regional plan for samfunnssikkerhet
  • Regional plan for klima, energi og miljø

Dette er planer som Innlandet fylkeskommune utarbeider sammen med andre aktører i innlandssamfunnet.

Kunnskapsbygging og indikatorer

Både kunnskapsgrunnlaget til Innlandsstrategien og disse nettsidene bygger opp kunnskap om bærekraftsmålene.

Det er fortsatt fokus på hvordan vi ytterligere kan øke kunnskapen om bærekraftsmålene på regionalt og kommunalt nivå.

Relevante ressurser og verktøy