9. Innovasjon og infrastruktur

FFNs bærekraftsmål 9 - innovasjon og infrastruktur - Klikk for stort bildeNs bærekraftsmål 9 har som mål å bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon. 

Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere.

For at Innlandet skal være attraktivt med både by- og distriktsregioner, er vi avhengig av en velfungerende infrastruktur og en innovasjonskultur som bidrar til økt sysselsetting og verdiskaping.

Fakta om mål 9 i Innlandet

Innlandet er landets nest største vegeier.

Innlandet har 6800 km fylkesveg og nesten 1 300 bruer på fylkesveg (Kilde: SSB, 2019-tall).

Lav andel med god bredbåndskapasitet

80 % av husstandene i Innlandet har tilgang på en bredbåndskapasitet tilsvarende minst 100 megabytes per sekund. Nordland er enste fylket som har lavere dekning (Kilde: Nkom 2020). 

Økning i kollektivtrafikken

Innlandstrafikk har hatt en økning på 11 % de siste tre årene på antall betalte reiser. I 2019 var det mer enn 5,9 millioner betalte reiser.

Få midler til forskning, innovasjon og utvikling

Kun 2 %  av landets samlede utgifter til FoU gikk til Innlandet i 2018 (Kilde: NIFU, Indikatorrapporten for FoU).

Status for mål 9 i Innlandet

Innlandet er preget av store avstander og spredt bosetting. Fylket har flere viktige internasjonale og nasjonale transportkorridorer, både på veg og bane, samt landets lengste fylkesvegnett.

Innlandets struktur gjør det utfordrende å sikre en velfungerende mobilitet for innbyggere, besøkende og næringsliv.

Hva gjør vi i Innlandet?

Det er behov for økt innovasjon innenfor både samferdsel og digital infrastruktur, og et innovasjonssystem som gjør det mulig å virke over hele Innlandet.