15. Livet på land

FNs bærekraftsmål 15 har som mål å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse og stanse tap av artsmangfold. - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 15 har som mål å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse og stanse tap av artsmangfold. 

Naturmangfold og velfungerende økosystemer er helt avgjørende for livet på jorda. Likevel ødelegger menneskelig aktivitet verdens økosystemer i et alarmerende tempo. Naturmangfoldet avtar raskere enn noen gang i menneskehetens historie, og ifølge FNs naturpanel er 1 million dyre- og plantearter nå i fare for å bli utryddet. Hele 75 % av verdens landområder har blitt betydelig omdannet av menneskelig aktivitet.

Mennesker er avhengig av naturen gjennom livsviktige produkter som ren luft, rent vann, mat, klær, byggematerialer, medisiner og brensel. Økosystemene gir også naturlig beskyttelse mot storm og flom, og er derfor viktige for å beskytte mot virkningene av klimaendringer. Naturopplevelser gir oss også glede og trivsel og er derfor viktig for folkehelsen.

Avskoging og ørkenspredning er en stor utfordring for bærekraftig utvikling og påvirker livene til milliarder av mennesker. Levebrødet til rundt 1,6 milliarder mennesker er avhengig av skogen, mens 2,6 milliarder mennesker er direkte avhengige av jordbruket. De fattigste er mest utsatt, og 74 % av verdens fattige blir direkte påvirket av landforringelse.

Fakta om mål 15 i Innlandet

Innlandets 11 nasjonalparker

11 nasjonalparker ligger helt eller delvis i Innlandet. 22 % av Innlandsarealet er vernet. Innlandet er det fylket i Norge som har størst andel vernet natur.

Arealet av urørt natur i Innlandet blir mindre

Arealet av villmarkspreget natur i Innlandet ble redusert med 300 kvadratkilometer i perioden 1989–2018. Av natur som ligger 1–5 kilometer fra tyngre inngrep var reduksjonen dobbelt så stor.

Status for mål 15 i Innlandet

Innlandet er et stort fylke med mye natur. 50 % av arealet er dekket av skog, noe som dominerer landskapet i stor grad. Åpen fastmark, våtmarker og fjell er også med på å gi Innlandet sitt særpreg. Bare 4 % av fylkets areal er jordbruksareal, mens 2 % er bebygde områder.

Til tross for de store naturområdene er mange økosystemer i Innlandet under press, blant annet ved at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp.

Hva gjør Innlandet fylkeskommune?

Fylkeskommunen gjør tiltak innenfor flere områder for å verne om naturmangfoldet.