11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

FFn17 mål 11 - Klikk for stort bildeNs bærekraftmål 11 har som mål å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og denne andelen vil øke.

Byene fungerer som smeltedigler fulle av ideer, handel, kultur, vitenskap og sosial samhandling. Samtidig står byene for 75 % av alle klimagassutslipp, og noen byer har slumområder som hindrer gode levekår. 

Urbanisering skaper store muligheter og utfordringer. På sitt beste sørger byer for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg både økonomisk og sosialt, men de skaper også miljøproblemer. 

Mange byer vokser raskere enn tilbudet av arbeidsplasser og boliger. Dette kan føre til områder med dårlige boforhold og manglende tjenester til innbyggerne. 

Mål 11 i Innlandet

I kunnskapsgrunnlaget til Innlandsstrategien kan du lese om: 

Du finner her et utvalg av relevant statistikk for mål 11 i Innlandet:

Folkehelseundersøkelsen i Innlandet har blant annet statistikk om oppvekst- og levekårsforhold, fysisk og sosialt miljø, samt skader og ulykker:

SSB viser hvordan Norge ligger an på globale og nasjonale indikatorer for bærekraftsmålene. De nasjonale indikatorene er ment å supplere de globale indikatorene.

Bærekraftshjulet og innlandsstatistikk.no - Klikk for stort bildeInnlandsstatistikk informerer om bærekraftsmålene