11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

FFn17 mål 11 - Klikk for stort bildeNs bærekraftmål 11 har som mål å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og denne andelen vil øke.

Byene fungerer som smeltedigler fulle av ideer, handel, kultur, vitenskap og sosial samhandling. Samtidig står byene for 75 % av alle klimagassutslipp, og noen byer har slumområder som hindrer gode levekår. 

Urbanisering skaper store muligheter og utfordringer. På sitt beste sørger byer for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg både økonomisk og sosialt, men de skaper også miljøproblemer. 

Mange byer vokser raskere enn tilbudet av arbeidsplasser og boliger. Dette kan føre til områder med dårlige boforhold og manglende tjenester til innbyggerne. 

Status for mål 11 i Innlandet

Innlandet har Norges laveste andel av befolkningen i byer og tettsteder. I underkant av 60 % bor i byer og tettsteder, mot 82 % i Norge. Fylket har 107 tettsteder, og 36 % av dem har mer enn 1000 innbyggere. 

Også i Innlandet foregår det en sentraliseringsprosess med flytting fra distriktene til sentrale områder.

Hva gjør Innlandet fylkeskommune?

Uansett hvor folk bor er de avhengige av velfungerende lokalsamfunn med arbeidsplasser, handel og service, kultur- og fritidstilbud. På samme måte er god infrastruktur og tilgang til naturområder, møteplasser og sosiale nettverk viktig.