Virkninger fra fritidsboligutbygging

Hva er virkningene på verdiskaping, kommuneøkonomi, trafikk, arealbruk, klimagassutslipp og stedsattraktivitet?

De fire store fritidsboligkommunene Trysil, Øyer, Ringebu og Øystre Slidre er samarbeidspartnere i prosjektet Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner.  - Klikk for stort bildeDe fire store fritidsboligkommunene Trysil, Øyer, Ringebu og Øystre Slidre er samarbeidspartnere i prosjektet Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner. Innlandet fylkeskommune

Hvilke effekter har hytteutbygging?

Menon Economics og Rambøll har på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune nå publisert en rapport om virkninger av fritidsboligutviklingen i Innlandet. 

Arbeidet er gjort i samarbeid med Øyer, Ringebu, Trysil og Øystre Slidre kommune, samt Mjøsbysamarbeidet. 

Analysene tar utgangspunkt i dagens situasjon og en framskrivning av utviklingen frem mot 2030 og 2050. 

Det har blitt undersøkt ulike effekter av fritidsboligutbygging i kommunene. Det ses både på verdier som kan måles i markedet og verdier utenfor markedet:

  • lokale ringvirkninger av fritidsboliger
  • kommunale inntekter og utgifter knyttet til fritidsboligene
  • lokal attraktivitet og stedsutvikling
  • fritidsboligtrafikk 
  • potensiale for å overføre bilreiser til kollektive løsninger
  • arealbruk knyttet til fritidsboliger
  • fritidsboligenes klimagassutslipp

Positivt for næringslivet

Analyser fra virkningene av fritidsboligutbygging i Innlandet viser at fritidsboligutbygging har stor betydning for bygge- og anleggssektoren lokalt. Det gir en positiv impuls inn i lokaløkonomien under byggeperioden, særlig hvis utbyggingen gjøres av lokale bedrifter og lokal arbeidskraft. 

Størst betydning for lokaløkonomien har for øvrig handelen av varer og tjenester som gjøres av deltidsinnbyggere. Jo oftere hyttene er i bruk, desto mer handles lokalt og lokalprodusert, og desto høyere blir den lokale verdiskapingen

Usikkert for kommuneøkonomien på sikt

Det er knyttet usikkerhet til kommunenes utgifter til fritidsboligutvikling i dag og framover i tid.  Analyser av virkninger av fritidsboligutbygging i Innlandet viser at kommunenes utgifter til deltidsinnbyggerne kan komme til å øke mer enn kommunenes inntekter fra deltidsinnbyggerne fram mot 2050. En viktig årsak til antagelsen er økte helseutgifter som følge av flere eldre deltidsinnbyggere. 

Fritidsboligenes klimagassutslipp

Det anslåtte utslippet i perioden 2023-2050 som følge av arealbeslag til fritidsboligutbygging og veier til fritidsboligene er på mellom 0,5 og 1,3 mill. tonn CO2e i de fire kommunene til sammen. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 18-48 tusen tonn CO2 i året. I tillegg kommer utslipp fra midlertidige arealbeslag.

Stort potensiale for mer kollektivreiser 

Transport er den nest største kilden til klimagassutslipp i Innlandet og fritidsboligtrafikken er en betydelig andel av totaltrafikken på vegnettet, spesielt i helger og ferier. Klimagassutslipp og kostnader knyttet til arealbruk, drift og vedlikehold av vegene vil øke i takt med videre fritidsboligutvikling, særlig for kommunene og fylkeskommunen. Analysene viser at potensialet for å overføre reiser fra personbil til kollektivtransport er stort, særlig i Øyer og Ringebu. 

Les hele rapporten på Menon Economics sine sider.

Les mer om fritidsboliger i Innlandet her på Innlandsstatistikk.